Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2016. aasta määrus – Dun versus komisjon

(kohtuasi F-131/11)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Pension – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused – Liidu pensioniskeemi ülekandmine – Staažilisa ettepanek, mille on teinud teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ja millega asjaomane isik kohe ei nõustunud – Uus staažilisa ettepanek, mis põhineb uutel üldistel rakendussätetel – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Ilmselge vastuvõetamatus – Kodukorra artikkel 81)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Peter Dun (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsus, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ümberarvutusel põhinev ettepanek.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Peter Duni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 65, 3.3.2012, lk 23.