Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 2 augustus 2016 – Cocchi en Falcione / Commissie

(Zaak F-134/11)1

(Openbare dienst – Bijstandsplicht – Artikel 24 van het Statuut – Afwijzing van het verzoek om bijstand – Pensioenen – Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut – Verzoek om overdracht van pensioenrechten – Afstand van het verzoek om overdracht van pensioenrechten in de loop van het geding – Afdoening zonder beslissing over de afwijzing van het verzoek om bijstand)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, België) en Nicola Falcione (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Orlandi, J.-N. Nouis en D. de Abreu Caldas, advocaten, vervolgens S. Orlandi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden, vervolgens J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden, daarna G. Gattinara, gemachtigde, en ten slotte G. Gattinara en F. Simonetti, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers’ verzoek om bijstand uit hoofde van artikel 24 van het Statuut na de intrekking van een door hen aangenomen voorstel voor overdracht en na het verstrijken van een redelijke termijn om gebruik te maken van de mogelijkheid om hun pensioenrechten over te dragen

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan in zaak F-134/11, Cocchi en Falcione/Commissie.

Cocchi, Falcione en de Europese Commissie dragen elk hun eigen kosten.

____________

1 PB C 65 van 3.3.2012, blz. 23.