Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юли 2011 г. - Coedo Suárez/Съвет

(Дело F-73/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Иск за обезщетение за вреди - Мълчалив отказ по искането за обезщетение, последван от изричен отказ по същото искане - Късно подаване на жалба по административен ред срещу мълчаливия отказ - Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Angel Coedo Suárez (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: K. Zieleśkiewicz и M. Bauer)

Предмет

Искане за отмяна на отказа на ответника по искането на жалбоподателя за изплащане на обезщетение и искане за обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди

Диспозитив

Отхвърля иска като недопустим.

Съветът на Европейския съюз понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 301, 6.11.2010 г., стр. 63.