Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 5. juli 2011 - Coedo Suárez mod Rådet

(Sag F-73/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - erstatningssøgsmål - stiltiende afvisning af ansøgningen om erstatning, efterfulgt af et udtrykkeligt afslag på nævnte ansøgning - for sen indgivelse af den forudgående klage over den stiltiende afvisning - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Angel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved K. Zieleśkiewicz og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning og om afslag på ansøgningen om erstatning for den lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade.

Konklusion

Sagen afvises.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 301 af 6.11.2010, s. 63.