Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 5. juuli 2011. aasta määrus - Coedo Suárez versus nõukogu

(kohtuasi F-73/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise nõue - Kahju hüvitamise nõude vaikimisi tehtud rahuldamata jätmise otsus, mille järgnes nimetatud nõude sõnaselge rahuldamata jätmise otsus - Vaikimisi tehtud tagasilükkava otsuse peale esitatud eelneva kaebuse hilinemine - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Angel Coedo Suárez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus hüvitise saamiseks, ning nõue hüvitada tekkinud varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta kohtukulud Euroopa Liidu Nõukogu kanda.

____________

1 - ELT C 301, 6.11.2010, lk 63