Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2011 r. - Coedo Suárez przeciwko Radzie

(Sprawa F-73/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga o odszkodowanie - Dorozumiana decyzja o oddaleniu żądania odszkodowania a następnie przyjęcie wyraźnej decyzji o oddaleniu tego żądania - Przekroczenie terminu na złożenie zażalenia na dorozumianą decyzję o oddaleniu żądania - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Angel Coedo Suárez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o oddaleniu wniosku o wyrównanie strat poniesionych przez skarżącego oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. L 301 z 6.11.2010, s. 63.