Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

8 декември 2010 година

Дело F-77/10

Fernando Arroyo Redondo

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спор по взаимно съгласие — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом съгласно член 106а от него, с която г‑н Arroyo Redondo иска отмяна на решението на Комисията от 20 ноември 2009 г. да не бъде включен в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD 10 в процедурата за повишаване за 2009 г.

Решение: Дело F‑77/10, Arroyo Redondo/Комисия, се заличава от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят направените от тях съдебни разноски в съответствие с постигнатото между тях споразумение.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)