Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 юни 2011 г. — Colart и др./Парламент

(Дело F-76/10)1

(Публична служба — Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Philippe Colart (Bastogne, Белгия) и други (представител: адв. C. Mourato)

Ответник: Европейски парламент (представители: г-жа S. Seyr и г-жа K. Zejdová)

Предмет

Искане за отмяна на фишовете за регулиране на възнагражденията на жалбоподателите за периода от юли до декември 2009 г. и на фишовете за заплата, изготвени считано от 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Диспозитив

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалба F-76/10, Colart и др./Парламент.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 301, 6.11.2010 г., стр. 64.