Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 czerwca 2011 r. – Colart i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-76/10)1

(Służba publiczna – Coroczne dostosowanie wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Colart i inni (Bastogne, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i K. Zejdová, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprostowania do rozliczeń wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz rozliczeń wynagrodzenia sporządzonych po dniu 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Sentencja postanowienia

Umarza się postępowanie w sprawie F-76/10 Colart i in. przeciwko Parlamentowi.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 64.