Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 29 września 2011 r. – Kimman przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Artykuł 43 regulaminu pracowniczego – Artykuł 45 regulaminu pracowniczego – Postępowanie w sprawie oceny za 2009 r. – Zakwalifikowanie do określonego przedziału w zakresie wydajności – Decyzja w sprawie przyznania punktów awansu – Sprawozdanie z oceny – Opinia grupy ad hoc – Naruszenie obowiązku uzasadnienia – Zarzut uwzględniony z urzędu – Ciężar dowodu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i P. Pecho, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 2008 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, jedna czwartą kosztów poniesionych przez E.E. Kimmana.

E.E. Kimman pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

____________

1 Dz.U. C 301 z 6.11.2010, s. 63.