Language of document :

Žaloba podaná 3. septembra 2010 - Coedo Suárez/Rada

(vec F-73/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ángel Coedo Suárez (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o náhradu škody a žiadosť o náhradu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o náhradu škody a v rozsahu, v akom to bude potrebné zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o zamietnutí sťažnosti,

pokiaľ ide o náhradu majetkovej ujmy, zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy určenej predbežne a ex aequo et bono na 450 000 eur, ktorá bude odo dňa rozsudku zvýšená o úroky z omeškania vo výške určenej podľa právnych predpisov,

pokiaľ ide o náhradu nemajetkovej ujmy, zaviazať žalovanú na obnovenie postavenia žalobcu príslušným spôsobom a zaplatenie symbolického jedného eura alebo subsidiárne na zaplatenie sumy určenej predbežne a ex aequo et bono na 300 000 eur, ktorá bude odo dňa rozsudku zvýšená o úroky z omeškania vo výške určenej podľa právnych predpisov,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________