Language of document :

Talan väckt den 3 september 2010 - Coedo Suárez mot rådet

(Mål F-73/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ángel Coedo Suárez (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodriguez, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av rådets beslut att avslå sökandens begäran om dels skadestånd dels ersättning för den materiella och ideella skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå begäran om skadestånd, och i den mån det behövs, tillsättningsmyndighetens beslut avseende klagomålet,

vad gäller materiell skada, förplikta rådet att till sökanden betala ett belopp som provisoriskt och efter rätt och billighet uppskattas till 450 000 euro, jämte dröjsmålsränta med enligt lag fastställd räntesats från datumet för den kommande domen,

vad gäller ideell skada, förplikta rådet att i första hand ge upprättelse åt sökanden i god och behörig form och betala sökanden ett symboliskt belopp på 1 euro, eller, i andra hand, betala sökanden ett belopp som provisoriskt och efter rätt och billighet uppskattas till 300 000 euro, jämte dröjsmålsränta med enligt lag fastställd räntesats från datumet för den kommande domen, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________