Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 10. septembrī - Scheefer/Parlaments

(lieta F-75/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Séverine Scheefer (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis - C. L'Hote-Tissier, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmumus, ar kuriem tika atteikts pieņemt pamatotu lēmumu attiecībā uz prasītājas tiesisko stāvokli un it īpaši atteikts pārkvalificēt prasītājas pagaidu darbinieka līgumu par līgumu uz nenoteiktu laiku saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta 1. punktu, kā arī prasītājai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana

Prasītājas prasījumi:

apturēt tiesvedību līdz nolēmuma pieņemšanai lietā F-105/09, kuru pašlaik izskata Eiropas Savienības Civildienesta tiesa,

pretējā gadījumā, atcelt 2010. gada 11. februāra un 2010. gada 10. jūnija lēmumus, ar kuriem Parlaments atteicās, tikai atsaucoties uz tā 2009. gada 12. oktobra vēstuli, pieņemt pamatotu lēmumu attiecībā uz viņas tiesisko stāvokli, un it īpaši atteicās, neskatoties uz secīgu pagarināšanu divas reizes, pārkvalificēt prasītājas pagaidu darbinieka līgumu par līgumu uz nenoteiktu laiku,

atcelt Parlamenta 2009. gada 12. februāra lēmumu,

atcelt Parlamenta 2009. gada 12. oktobra lēmumu,

atcelt sākotnējā līguma juridisko kvalifikāciju, kā arī tā beigu termiņu, kas ir noteikts 2009. gada 31. marts,

līdz ar to, pārkvalificēt prasītājas līgumu par līgumu uz nenoteiktu laiku,

atlīdzināt kaitējumu, kas tika nodarīts prasītājai Parlamenta rīcības dēļ,

pakārtoti un ja notiek neiespējamais un Civildienesta tiesa izsecina, ka, neskatoties uz līguma noslēgšanu uz nenoteiktu laiku, darba attiecības ir beigušās - kas nav noticis -, atlīdzināt zaudējumus par darba attiecību nelikumīgu izbeigšanu,

papildus pakārtoti un ja notiek neiespējamais un Civildienesta tiesa izsecina, ka nekāda pārkvalificēšana nebija iespējama - kas nav noticis - atlīdzināt zaudējumus par kaitējumu, kāds tika nodarīts prasītājai Parlamenta kļūdainās rīcības dēļ,

saglābāt prasītājai visas pārējās prasījumu tiesības, tiesību aizsardzības līdzekļus, prasības pamatus un rīcības iespējas, un it īpaši piespriest Parlamentam atlīdzināt zaudējumus proporcionāli nodarītajam kaitējumam,

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________