Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 8 декември 2010 г. - Arroyo Redondo/Комисия

(Дело F-77/10)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра вследствие на уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 301, 6.11.2010 г., стр. 65.