Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 december 2010 - Arroyo Redondo / Commissie

(Zaak F-77/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 301 van 6.11.2010, blz. 65.