Language of document :

Žaloba podaná dne 7. prosince 2016 – Fútbol Club Barcelona v. Komise

(Věc T-865/16)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Španělsko) (zástupci: J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset a A. Selles Marco, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 4. července 2016 o státní podpoře SA.29769 (2013) (ex 2013/NN) poskytnuté Španělskem určitým fotbalovým klubům;

podpůrně, aby zrušil články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

První žalobní důvod vychází z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje článek 49 SFEU, ve spojené s články 107 a 108 SFEU, jakož i článek 16 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), neboť veškeré odůvodnění napadeného rozhodnutí se zakládá na vnitrostátní právní úpravě omezující svobodu usazování.

Druhý žalobní důvod vychází z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU, neboť i) neanalyzovalo odpočty uplatnitelné v závislosti na daňové sazbě a subjektu; ii) není nestranné a hledá polehčující a přitěžující okolnosti; a v důsledku toho iii) činí protiprávní závěr, že existuje výhoda ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.

Třetí žalobní důvod vychází z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje i) zásadu ochrany legitimního očekávání, když nařizuje navrácení údajné podpory, s ohledem na to, že ve světle jednání španělských správních orgánů a dobu trvání řízení se FC Barcelona může legitimně spoléhat na legalitu daňového režimu, kterému podléhal; a ii) základního požadavku právní jistoty.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU, neboť nezohledňuje, že podpora byla odůvodněna vnitřní logikou daňového režimu.

Pátý žalobní důvod vychází z tvrzení, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 108 odst. 1 SFEU a články 21 a 23 nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 248, s. 9), neboť nařizuje navrácení stávající podpory a nedodržuje postup pro tento druh podpor.

____________