Language of document :

Sag anlagt den 7. december 2016 – Futbol Club Barcelona mod Kommissionen

(Sag T-865/16)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Futbol Club Barcelona (Barcelona, Spanien) (ved advokaterne J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset og A. Selles Marco)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Principalt annulleres Kommissionens afgørelse af 4. juli 2016 om statsstøtte SA.29769 (2013) (ex 2013/NN) iværksat af Spanien til fordel for visse fodboldklubber.

Subsidiært annulleres denne afgørelses artikel 4 og 5.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fem anbringender.

Første anbringende om, at den anfægtede afgørelse er i strid med artikel 49 TEUF, sammenholdt med artikel 107 TEUF og 108 TEUF, samt artikel 16 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter »chartret«), for så vidt som argumentationen i den anfægtede afgørelse er støttet på en national lovgivning, som begrænser etableringsfriheden.

Andet anbringende om, at den anfægtede afgørelse er i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF, for så vidt som den (i) ikke har undersøgt de gældende fradrag på grundlag af beskatningssatsen for hver sats og enhed; (ii) ikke fremstår upartisk ved at søge bebyrdende og afkræftende beviser, og dermed (iii) retsstridigt har fastslået, at der foreligger en fordel som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF.

Tredje anbringende om, at den anfægtede afgørelse har tilsidesat (i) princippet om den berettigede forventning, idet den pålagde tilbagesøgning af den angivelige støtte, henset til at FC Barcelona i betragtning af de spanske myndigheders adfærd og procedurens varighed havde en berettiget forventning om, at den skatteordning, den var underlagt, var lovlig; og (ii) det grundlægende krav om retssikkerhed.

Tredje anbringende om, at den anfægtede afgørelse er i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF, for så vidt som den ikke tager hensyn til, at støtten er berettiget ved skatteordningens indre opbygning.

Femte anbringende om, at den anfægtede afgørelse er i strid med artikel 108, stk. 1, TEUF og artikel 21-23 i Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT 2015, L 248, s. 9), for så vidt som den pålægger tilbagesøgning af en eksisterende støtte og ikke overholder proceduren for denne type støtte.

____________