Language of document :

7. detsembril 2016 esitatud hagi – Fútbol Club Barcelona versus komisjon

(kohtuasi T-865/16)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset ja A. Selles Marco)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

esimese võimalusena tühistada Euroopa Komisjoni 4. juuli 2016. aasta otsus riigiabi SA.29769 (2013) (ex 2013/NN) kohta, mida Hispaania andis teatavatele jalgpalliklubidele;

teise võimalusena, tühistada selle otsuse artiklid 4 ja 5;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus rikub ELTL artiklit 49 koostoimes ELTL artiklitega 107 ja 108 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 16, sest kogu vaidlusaluse otsuse põhistus rajaneb riigisisesel normil, mis piirab asutamisvabadust.

Teine väide, et vaidlustatud otsus rikub ELTL artikli 107 lõiget 1, sest: i) otsuses ei ole analüüsitud vastavalt maksumäärale kohaldamisele kuuluvaid mahaarvamisi iga maksumäära ja üksuse kaupa; (ii) ei ole toimitud erapooletult, otsides poolt ja vastu tõendeid; ja sellest tulenevalt (iii) on õigusvastaselt järeldatud, et eksisteerib eelis ELTL artikli 107 lõike 1 mõttes.

Kolmas väide, et vaidlustatud otsus rikub: i) väidetavat abi tagasi nõudes õiguspärase ootuse põhimõtet, arvestades, et Hispaania ametiasutuste tegevust ja menetluse kestust arvesse võttes võis FC Barcelonal tekkida õiguspärane ootus, et talle kohustusi tekitav maksustamissüsteem oli õiguspärane; ja ii) õiguskindluse alusnõuet.

Neljas väide, et vaidlustatud otsus rikub ELTL artikli 107 lõiget 1, sest otsuses ei ole võetud arvesse, et abi on maksustamissüsteemi sisemisest loogikast lähtudes õigustatud.

Viies väide, et vaidlustatud otsus rikub ELTL artikli 108 lõiget 1 ja nõukogu 13. juuli 2015. aasta määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015 L 248, lk 9) artikleid 21-23, sest selles otsuses nõutakse olemasoleva abi tagastamist ega peeta kinni seda tüüpi abi suhtes kohaldatavast menetlusest.

____________