Language of document :

Acțiune introdusă la 7 decembrie 2016 - Fútbol Club Barcelona/Comisia

(Cauza T-865/16)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Spania) (reprezentanți: J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset și A. Selles Marco, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

cu titlu principal, anularea Deciziei Comisiei Europene din 4 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA.29769 (2013) (ex 2013/NN) pus în aplicare de Spania în favoarea anumitor cluburi de fotbal;

cu titlu subsidiar, anularea articolelor 4 și 5 din decizia menționată;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă cinci motive.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată încalcă articolul 49 TFUE coroborat cu articolele 107 și 108 TFUE, precum și articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”), în măsura în care întreaga motivare a deciziei atacate se bazează pe o reglementare națională care restrânge libertatea de stabilire.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată încalcă articolul 107 alineatul (1) TFUE în măsura în care (i) nu analizează deducerile aplicabile în funcție de cota de impozitare pentru fiecare tip de entitate, (ii) nu procedează în mod imparțial căutând probe incriminatorii și dezincriminatorii și, în consecință, (iii) concluzionează în mod nelegal că există un avantaj, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată încalcă (i) principiul încrederii legitime, întrucât dispune recuperarea pretinsului ajutor, având în vedere că, în lumina comportamentului administrației spaniole și a duratei procedurii, FC Barcelona putea avea o încredere legitimă în legalitatea regimului fiscal căruia îi era supus, și (ii) cerința fundamentală a securității juridice.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată încalcă articolul 107 alineatul (1) TFUE, în măsura în care nu ține cont de împrejurarea că ajutorul ar fi justificat prin logica internă a regimului fiscal.

Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată încalcă articolul 108 alineatul (1) TFUE și articolele 21-23 din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9), în măsura în care dispune recuperarea unui ajutor existent și nu respectă procedura privind acest tip de ajutoare.

____________