Language of document :

Решение на Общия съд от 26 февруари 2019 г. — Fútbol Club Barcelona/Комисия

(Дело T-865/16)1

(Държавни помощи — Помощ, предоставена от испанските власти в полза на някои професионални футболни клубове — Преференциална данъчна ставка, приложена в рамките на подоходното облагане за клубовете, на които е разрешено да се регистрират като сдружение с нестопанска цел — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Свобода на установяване — Предимство)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Fútbol Club Barcelona (Барселона, Испания) (представители: първоначално J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco и C. Iglesias Megías, впоследствие J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset и A. Sellés Marco, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Luengo, B. Stromsky и P. Němečková)

Встъпила страна в подкрепа на исканията на жалбоподателя: Кралство Испания (представители: първоначално A. Gavela Llopis и J. García-Valdecasas Dorrego, впоследствие A. Gavela Llopis)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение (ЕC) 2016/2391 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), приведена в действие от Испания за някои футболни клубове (ОВ L 357, 2016 г., стр. 1)

Диспозитив

Отменя Решение (ЕС) 2016/2391 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), приведена в действие от Испания за някои футболни клубове.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и разноските, направени от Fútbol Club Barcelona.

Кралство Испания понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 30, 30.1.2017 г.