Language of document :

2013 m. rugpjūčio 22 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-461/13)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Trečiasis asmuo: laisvasis Hanzos miestas Brėmenas

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus1 , pastarąjį kartą pakeistos 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (toliau – Vandens pagrindų direktyva)2 , 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis aiškintinas taip, kad valstybės narės – su sąlyga, kad nesuteikta išimtis – privalo neišduoti leidimo projektui, jeigu dėl jo gali suprastėti paviršinio vandens telkinio būklė, ar ši nuostata yra vien siektinas tikslas rengiant upių baseinų valdymo planus?

2.    Ar Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje vartojama „būklės suprastėjimo“ sąvoka aiškintina taip, kad ji apima tik neigiamus pokyčius, kurie lemia priskyrimą prie žemesnės klasės pagal direktyvos V priedą? 3.    Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: Esant kokioms sąlygoms yra „būklės suprastėjimas“, kaip tai suprantama pagal Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį?4.    Ar Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punkto ii ir iii papunkčiai aiškintini taip, kad valstybės narės – su sąlyga, kad nesuteikta išimtis – privalo neišduoti leidimo projektui, jeigu kyla grėsmė, kad dėl jo direktyvoje nustatytu laiko momentu nebus pasiekta gera paviršinio vandens būklė arba geras ekologinis potencialas ir gera paviršinio vandens cheminė būklė, ar ši nuostata yra vien siektinas tikslas rengiant upių baseinų valdymo planus?

____________

____________

1 OL L 3

27, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 275. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš da