Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 22. avgusta 2013 vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. proti Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-461/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Druga stranka v postopku: Freie Hansestadt Bremen

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(1)(a)(i) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES1 z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2009/31/ES2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 – v nadaljevanju: Okvirna direktiva o vodah – razlagati tako, da so države članice – s pridržkom podelitve izjeme – zavezane zavrniti dovoljenje za projekt, če ta lahko povzroči poslabšanje stanja telesa površinske vode, ali gre pri tej določbi zgolj za določitev cilja za načrtovanje upravljanja?

Ali je treba izraz „poslabšanje stanja“ v členu 4(1)(a)(i) Okvirne direktive o vodah razlagati tako, da zajema le negativne spremembe, katerih posledica je uvrstitev v nižji razred v skladu s Prilogo V k tej direktivi?Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen:Pod katerimi pogoji gre za „poslabšanje stanja“ v smislu člena 4(1)(a)(i) Okvirne direktive o vodah?Ali je treba člen 4(1)(a)(ii) in (iii) Okvirne direktive o vodah razlagati tako, da so države članice – s pridržkom podelitve izjeme –zavezane zavrniti dovoljenje za projekt, če ta lahko v času, ki je merodajen v skladu z Direktivo, ogrozi doseganje dobrega stanja površinske vode ali dobrega ekološkega potenciala in dobrega kemijskega stanja površinske vode, ali gre pri tej določbi zgolj za določitev cilja za načrtovanje upravljanja?

____________

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, z

vezek 5, str. 275. Direktiva 2009/31/ES

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in