Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 1. juuli 2015. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV versus Bundesrepublik Deutschland

(Kohtuasi C-461/13)1

(Eelotsusetaotlus – Keskkond – Euroopa Liidu veepoliitika – Direktiiv 2000/60/EÜ – Artikli 4 lõige 1 – Pinnaveega seotud keskkonnaalased eesmärgid – Pinnaveekogu seisundi halvenemine – Siseveetee süvendusprojekt – Liikmesriikide kohustus mitte anda luba projektile, mis võib kaasa tuua pinnaveekogu seisundi halvenemise – Peamised kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas veekogu seisund on halvenenud)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV

Kostja: Bundesrepublik Deutschland

menetluses osales: Freie Hansestadt Bremen

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkte i–iii tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid peavad keelduma – juhul kui ei ole kehtestatud erandit – kiitmast heaks konkreetset projekti, kui see võib halvendada pinnaveekogu seisundit või ohustada pinnavee hea seisundi või pinnavee hea ökoloogilise potentsiaali ja hea keemilise seisundi saavutamist direktiivis ette nähtud ajal.

2.    Pinnaveekogu seisundi halvenemise mõistet direktiivi 2000/60 artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis i tuleb tõlgendada nii, et halvenemisega on tegemist niipea, kui vähemalt üks kvaliteedielement direktiivi V lisa tähenduses langeb klassi võrra allapoole, isegi kui see langus ei too kaasa kogu pinnaveekogu madalamat klassifitseerimist. Kui aga asjaomane kvaliteedielement selle lisa tähenduses on juba kõige madalamasse klassi kantud, siis tähendab selle elemendi igasugune halvenemine pinnaveekogu „seisundi halvenemist” artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkti i tähenduses.

____________

1 ELT C 352, 30.11.2013.