Language of document :

2015 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. / Bundesrepublik Deutschland

(Byla C-461/13)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Europos Sąjungos politika vandens politikos srityje – Direktyva 2000/60/EB – 4 straipsnio 1 dalis – Su paviršiniais vandenimis susiję aplinkos tikslai – Paviršinio vandens telkinio būklės prastėjimas – Vandens kelio plėtros projektas – Valstybių narių pareiga neišduoti projekto, dėl kurio gali suprastėti paviršinio vandens telkinio būklė, leidimo – Reikšmingi kriterijai vertinant, ar suprastėjo vandens telkinio būklė)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Atsakovė: Bundesrepublik Deutschland

Dalyvaujant: Freie Hansestadt Bremen

Rezoliucinė dalis

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 4 straipsnio 1 dalies a punkto i–iii papunkčiai aiškintini taip, kad valstybės narės – su sąlyga, kad nesuteikta išimtis, – privalo neišduoti konkretaus projekto leidimo, kai dėl to projekto gali suprastėti paviršinio vandens telkinio būklė arba jeigu kyla grėsmė, kad dėl jo šioje direktyvoje nustatytu laiko momentu nebus pasiekta gera paviršinio vandens būklė arba geras tokio vandens ekologinis potencialas ir gera cheminė būklė.2.    Direktyvos 2000/60 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje vartojama paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimo“ sąvoka aiškintina taip, kad prastėjimas yra tuomet, kai bent vieno iš kokybės elementų būklė, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos V priedą, suprastėja viena klase, net jei šis suprastėjimas bendrai nepasireiškia tuo, kad paviršinio vandens telkinys priskiriamas prie žemesnės klasės. Tačiau jeigu atitinkamas kokybės elementas, kaip jis suprantamas pagal šį priedą, jau priskirtas prie žemiausios klasės, bet koks šio elemento suprastėjimas yra paviršinio vandens telkinio „būklės prastėjimas“, kaip tai suprantama pagal šio 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

____________

1 OL C 352, 2013 11 30.