Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta domstolen (Швеция), постъпило на 23 април 2021 г. — Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

(Дело C-268/21)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta domstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Norra Stockholm Bygg AB

Ответник: Per Nycander AB

Друга страна в производството: Entral AB

Преюдициални въпроси

Налага ли член 6, параграфи 3 и 4 от Общия регламент относно защитата на данните1 и изискване към националното процесуално законодателство във връзка със задълженията за разкриване?

Ако на първия въпрос се отговори утвърдително, означава ли Общият регламент относно защитата на данните, че трябва да се съобразят и интересите на субектите на данните при вземане на решение за разкриване, което включва обработването на лични данни? При такива обстоятелства установява ли правото на ЕС изисквания във връзка с това как конкретно трябва да бъде взето това решение?

____________

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).