Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Finland), den 27 april 2021 – A mot Opetushallitus

(Mål C-270/21)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein hallinto-oikeus

Parter i det nationella målet

Klagande: A

Motpart: Opetushallitus

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.1 a i Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (nedan kallat yrkeskvalifikationsdirektivet) i dess lydelse enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/55/EU1 av den 20 november 2013 tolkas så, att ett yrke ska betraktas som ett reglerat yrke när lämplighetskrav, å ena sidan, fastställs i en av en medlemsstats utbildningsminister utfärdad förordning som reglerar en professionell standard av den pedagogiska kompetens som krävs av en förskolelärare och medlemsstaten har inkluderat förskolläraryrket i den databas över reglerade yrken som upprättats av kommissionen, men där, å andra sidan, lämplighetskraven beträffande detta yrke enligt förordningens ordalydelse ger arbetsgivaren ett utrymme för en skönsmässig bedömning av om lämplighetskraven är uppfyllda, särskilt vad gäller kravet på pedagogisk kompetens, och bevisningen för pedagogisk kompetens varken regleras i den aktuella förordningen eller i andra lagar, förordningar eller författningar?

Om den första frågan besvaras jakande: Kan ett av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten utfärdat intyg som baseras på en yrkeskvalifikation som förvärvats genom yrkeserfarenhet inom yrket i fråga ses som ett kompetensbevis eller övrigt bevis på formella kvalifikationer enligt artikel 13.1 i yrkeskvalifikationsdirektivet om den yrkeserfarenhet som legat till grund för utfärdandet av intyget härrör från ursprungsmedlemsstaten under en tid då denna var en socialistisk sovjetrepublik och från värdmedlemsstaten, men inte från ursprungsmedlemsstaten under den tid då denna åter var självständig?

Ska artikel 3.3 i yrkeskvalifikationsdirektivet tolkas så, att en yrkeskvalifikation som dels är hänförlig till en examen som erhållits vid en utbildningsinstitution belägen i en medlemsstats geografiska område vid en tidpunkt då medlemsstaten inte existerade som en självständig stat utan som en socialistisk sovjetrepublik, dels till yrkeserfarenhet som erhållits på grund av denna examen från den ifrågavarande socialistiska sovjetrepubliken innan medlemsstaten återigen blev självständig ska betraktas som en yrkeskvalifikation som förvärvats i ett tredje land, innebärande att det skulle krävas ytterligare tre års yrkeserfarenhet i ursprungsmedlemsstaten i tiden efter att medlemsstaten återigen blev självständig för att yrkeskvalifikationen ska kunna göras gällande?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden ( IMI-förordningen ) (EUT L 354, 2013, s. 132).