Language of document :

2007 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje S prieš Europos Parlamentą

(Byla F-64/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: S, atstovaujamas advokatų R. Mastroianni e F. Ferraro

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2007 m. kovo 29 d. Europos Parlamento sprendimą Nr. 305747 atmesti jo skundą,

panaikinti 2007 m. liepos 27 d. Europos Parlamento sprendimą perkelti jį į Briuselį ir paskirti jį Informatikos tarnybos generalinio direktoriaus patarėju,

panaikinti visus kitus anksčiau, kartu ar vėliau su šiuo sprendimu priimtus ar su juo susijusius aktus,

nurodyti Europos Parlamentui atlyginti dėl šio sprendimo patirtą 400 000 EUR žalą ar kitą didesnę ar mažesnę Teismo pripažintą tinkamą sumą,

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grisdamas ieškinį ieškovas nurodo septynis pagrindus, kuriuos būtų galima reziumuoti taip:

1. Sprendimas perkelti yra neteisėtas, nes jame nėra nurodyti motyvai, pagrindžiantys Parlamento sprendimą perkelti jį į Briuselį;

2. Sprendimas perkelti sunkiai sergantį asmenį į tolimą darbo vietą prieštarauja EB 3 straipsnio p punkte, EB 152 straipsnyje bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje numatytai pagrindinei teisei į sveikatos apsaugos užtikrinimą. Ieškovo sveikatos apsaugai turėjo būti teikiama pirmenybė, palyginti su tarnybos interesais;

3. Parlamentas pažeidė rūpinimosi pareigą, gero administravimo, nešališkumo, skaidrumo ir teisinio saugumo principus. Iš tikrųjų institucija, prieš priimdama sprendimą perkelti, tinkamai neišnagrinėjo priešiško elgesio ieškovo atžvilgiu ir medicinos požiūriu neįvertino šio sprendimo poveikio suinteresuotojo asmens sveikatai;

4. Sprendimas perkelti, kuris kartu yra sankcija, yra nepagrįstas ir neproporcingas, palyginti su Parlamento ieškovui inkriminuojamais veiksmais, ypač atsižvelgiant į tai, kad pastarasis sunkiai sirgo ir buvo beveik pensinio amžiaus;

5. Tinkamai neatsižvelgdamas į ieškovo padėtį dėl sveikatos būklės Parlamentas pažeidė nediskriminavimo ir "neminem laedere" principus;

6. Priimdamas sprendimą perkelti Parlamentas pasinaudojo savo įgaliojimais nubausti ieškovą ir privertė jį išeiti iš darbo anksčiau laiko, taip piktnaudžiaudamas įgaliojimais ir procedūra bei pažeisdamas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 7 ir 86 straipsnius bei IX priedą;

7. Ieškovas neturėjo galimybės išreikšti savo nuomonės dėl ginčijamo sprendimo perkelti jį į Briuselį pažeidžiant jo teisę į gynybą.

____________