Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 28. jūnijā - S/Eiropas Parlaments

(lieta F-64/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: S (pārstāvji - R. Mastroianni un F. Ferraro, avvocati)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. marta Lēmumu Nr. 305747, kas noraida prasītāja sūdzību;

atcelt Eiropas Parlamenta 2006. gada 27. jūlija lēmumu no jauna pārcelt viņu uz Briseli un iecelt viņu par Informācijas ģenerāldirektora konsultantu;

atcelt visus iepriekšējos, vienlaicīgos vai turpmākos un jebkurā veidā saistītos aktus;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī lēmuma rezultātā, EUR 400 000 apmērā vai lielākā vai mazākā apmērā, ko Civildienesta tiesa uzskata par atbilstošu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs savu prasību pamato, balstoties uz septiņiem prasību pamatiem, kurus var apkopot šādi:

1.    lēmums pārcelt viņu bija prettiesisks, jo nebija pamatojuma, kas paskaidrotu, kādēļ Eiropas Parlaments izlēma prasītāju pārcelt uz tā mītni Briselē;

2.    lēmums pārcelt viņu, kas iekļauj nopietni slimas personas pārvietošanu uz attālinātu vietu, bija pretējs pamattiesībām uz veselību, kas ir noteikta EKL 3. panta 1. punkta p) apakšpunktā un 152. pantā, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pantā. Prasītāja veselības aizsardzībai bija jābūt svarīgākai par civildienesta interesēm;

3.    Parlaments pārkāpa savu pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses un labas pārvaldības, objektivitātes, pārskatāmības un tiesiskās drošības principus. Būtībā iestāde, pirms lēmuma par prasītāja pārcelšanu, neveica atbilstīgu pārbaudi nežēlīgajai attieksmei, ar ko prasītājam nācās saskarties, vai to, kādas sekas viņa veselībai, izvērtējot to no medicīnas viedokļa, rada šis lēmums;

4.    lēmums pārcelt viņu, kas faktiski bija sods, bija nepamatots un nesamērīgs saistībā ar to, par ko Parlaments pieprasa atbildību no viņa, it īpaši, ņemot vērā, ka viņš cieš no nopietnas slimības un ir tuvu pensionēšanās vecumam;

5.    Parlaments, neveltot īpašu uzmanību prasītāja veselības stāvoklim, pārkāpa nediskriminācijas principu un 'neminem laedere' [nedari nevienam pāri] principu;

6.    Parlaments, pieņemot lēmumu pārcelt prasītāju, izmantojas savas pilnvaras, lai sodītu viņu un piespiestu viņam priekšlaicīgi izbeigt viņa darba attiecības, tādējādi pārkāpjot savas pilnvaras un pārkāpjot procesu un tāpat pārkāpjot Eiropas Kopienas Civildienesta noteikumu 7. un 86. pantu, kā arī to IX pielikumu;

7.    prasītājs nevarēja izteikt savu viedokli par attiecīgo lēmumu pārcelt viņu uz Briseli, tādējādi pārkāpjot viņa tiesības uz aizstāvību.

____________