Language of document :

Beroep ingesteld op 28 juni 2007 - S / Europees Parlement

(Zaak F-64/07)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: S (vertegenwoordigers: R. Mastroianni en F. Ferraro, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van besluit nr. 305747 van het Europees Parlement van 29 maart 2007 tot afwijzing van de klacht;

nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 27 juli 2006 om S over te plaatsen naar Brussel en hem aan te stellen als adviseur van de directeur-generaal voorlichting;

nietigverklaring van alle eerdere, voorafgaande, gelijktijdige, latere en in elk geval verbonden handelingen;

veroordeling van het Europees Parlement tot betaling van een bedrag van 400 000 EUR ter vergoeding van de schade die S als gevolg van die besluiten heeft geleden of van elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd acht;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker zes middelen aan die kunnen worden samengevat als volgt:

het besluit tot herplaatsing is onwettig, aangezien ontoereikend wordt gemotiveerd waarom het Parlement heeft besloten, verzoeker over te plaatsen naar de zetel te Brussel;

het besluit tot herplaatsing, dat de verplaatsing naar een verre plek inhoudt van een ernstig zieke persoon, is in strijd met het fundamentele recht op bescherming van de gezondheid zoals neergelegd in de artikelen 3, sub p, en 152 EG alsmede in artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De bescherming van verzoekers gezondheid moet zwaarder wegen dan de belangen van de dienst;

het Parlement heeft de zorgplicht geschonden alsmede de beginselen van behoorlijk bestuur, onpartijdigheid, transparantie en rechtszekerheid. De instelling heeft namelijk verzuimd om vóór de vaststelling van het besluit tot herplaatsing een adequaat onderzoek in te stellen naar de vijandige bejegening waarvan verzoeker slachtoffer zou zijn alsmede om de gevolgen van dat besluit op de gezondheid van de betrokkene vanuit medisch oogpunt te laten beoordelen;

het besluit tot herplaatsing, dat in wezen een sanctie vormt, is ongegrond en onevenredig aan de feiten die het Parlement verzoeker verwijt, temeer daar laatstgenoemde ernstig ziek is en dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd;

daar het Parlement niet veel aandacht heeft geschonken aan verzoekers gezondheidstoestand, heeft het de beginselen van non-discriminatie en van "neminem laedere" geschonden;

met de vaststelling van het besluit tot herplaatsing heeft het Parlement zijn eigen bevoegdheid gebruikt om verzoeker te bestraffen en om de voortijdige beëindiging van zijn arbeidsverhouding te bewerkstelligen, zodat het zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van bevoegdheid en van procedure alsmede aan schending van de artikelen 7 en 86 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschap alsmede van bijlage IX bij dit Statuut;

verzoeker is niet in staat gesteld zijn standpunt kenbaar te maken over het besluit om hem naar Brussel over te plaatsen, hetgeen in strijd is met zijn rechten van de verdediging.

____________