Language of document :

Иск, предявен на 26 юни 2007 г. - Patsarika / Cedefop

(Дело F-63/07)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Maria Patsarika (представители: N. Korogiannakis и N. Keramidas, dikigόroi)

Ответник: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Искания на ищеца

да се отмени Решението на Cedefop от 20 септември 2006 г. (№ Directorate/AMB/2006/380), с което се прекратява срочният договор на ищцата със Cedefop, при приключването на срока на изпитване за нея;

да се отмени Решението на Комисията по споровете на Cedefop (16 март 2007 г.) за отхвърляне на жалбата, с която ищцата иска отмяна на посоченото по-горе решение, решение, което съдържа мотивите на Органа по назначаване за прекратяване на трудовия договор (това решение не е обжалвано самостоятелно);

да се разпореди на Cedefop да заплати обезщетения в размер, равен на съответната заплата, добавки и пенсионни права на ищцата за периода между 1 октомври 2006 г. и 30 септември 2007 г., като се приспадне размерът на изплатената й компенсация за прекратяване на договора;

да се задължи Cedefop да заплати обезщетения в размер на 20 000 EUR за неимуществената вреда, претърпяна от ищцата.

Правни основания и основни доводи

С решението от 20 септември 2006 г. Cedefop освобождава от длъжност ищцата, при приключване на срока на изпитване за нея. Преди всичко ищцата поддържа, че е налице нарушение на правната уредба по отношение на нейния срок на изпитване, щом като той не е протекъл при нормални условия. Нещо повече, решението за нейното освобождаване от длъжност е взето при условията на злоупотреба с власт и на превишаване на дискреционните правомощия и се основава на очевидна грешка в преценката. Освобождаването от длъжност на ищцата е предложено в резултат на доклада за оценяване, изготвен преди приключването на нейния срок на изпитване, въпреки задоволителната й професионална ефикасност и поведението й в службата, поради известни "съмнения относно нейните морални качества". Тези съмнения са мотивирани с обстоятелства, която нямат каквато и да било връзка с релевантния период на назначаване на ищцата, както и с това, че тя е дала свидетелски показания по друго висящо дело пред Съда на публичната служба. Доказана е достоверността на съдържанието на свидетелските показания на ищцата по висящото дело. Нещо повече, що се отнася до критиките относно предполагаемите недостатъчни професионални качества (което е видно единствено от оценките на заместник-директора на центъра), в този смисъл не е представено каквото и да било доказателство. Освен това ищцата твърди, че е нарушено правото й да бъде изслушана и правото й на защита, както и принципите на безпристрастност и пропорционалност. Документите, на които се основават на критиките по неин адрес, никога не са й били предоставяни и тя не е била поканена да участвува в обсъждането на нейната жалба (пред Комисията по споровете на Cedefop).

____________