Language of document :

Žaloba podaná dne 26. června 2007 - Patsarika v. Cedefop

(Věc F-63/07)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Patsarika (zástupci: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaný: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Cedefop ze dne 20. září 2006 (č.j. Directorate/AMB/2006/380), kterým se ukončuje smlouva žalobkyně s Cedefop na dobu určitou po skončení její zkušební doby;

zrušit rozhodnutí odvolacího výboru Cedefop (16. března 2007), kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobkyní za účelem zrušení výše uvedeného rozhodnutí, obsahujícího důvody orgánu oprávněného ke jmenování ve věci ukončení smlouvy žalobkyně (toto rozhodnutí není napadeno samostatně);

uložit Cedefop, aby zaplatil náhradu škodu ve výši rovnající se součtu platu, příspěvků a důchodových práv žalobkyně za období mezi 1. říjnem 2006 a 30. zářím 2007, sníženou o částku přiznaného finančního vyrovnání za propuštění;

uložit Cedefop, aby žalobkyni zaplatil náhradu škody ve výši 20 000 eur za nemajetkovou újmu, která žalobkyni vznikla.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutím ze dne 20. září 2006 Cedefop žalobkyni propustil na konci její zkušební doby. Žalobkyně především tvrdí, že byly porušeny zásady stanovené judikaturou, pokud jde o její zkušební dobu, která nebyla ukončena za normálních podmínek. Krom toho bylo rozhodnutí o jejím propuštění přijato při zneužití pravomoci, přičemž došlo k překročení hranic diskreční pravomoci, a vychází ze zjevně nesprávného posouzení. Propuštění žalobkyně bylo navrženo v hodnotícím posudku vypracovaném před skončením její zkušební doby, i přes její uspokojivý pracovní výkon a její chování ve službě, z důvodu "pochybností o jejích morálních kvalitách". Tyto pochybnosti byly odůvodněny skutečnostmi, které nesouvisely s příslušným obdobím výkonu zaměstnání žalobkyně a vyplývaly z její svědecké výpovědi v jiné věci projednávané před Soudem pro veřejnou službu. Obsah výpovědi žalobkyně v této věci je prokazatelně pravdivý. Krom toho, pokud jde o kritiku její údajné odborné nezpůsobilosti (obsaženou pouze v hodnotících posudcích zástupce ředitele Cedefop), nebyl předložen žádný důkaz. Žalobkyně dále tvrdí, že bylo porušeno její právo být vyslechnuta a její právo obhajoby, jakož i zásada nestrannosti a proporcionality. Dokumenty, na kterých je její kritika založena, jí nikdy nebyly oznámeny a ani ve věci své stížnosti nebyla předvolána na projednání (před odvolacím výborem Cedefop).

____________