Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 26. jūnijā - Patsarika/Cedefop

(lieta F-63/07)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Patsarika (pārstāvji - N. Korogiannakis un N. Keramidas, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Cedefop 2006. gada 20. septembra Lēmumu (ar numuru Directorate/AMB/2006/380), ar ko izbeidz prasītājas uz noteiktu laiku noslēgto līgumu ar Cedefop, izbeidzoties viņas pārbaudes laikam;

atcelt Cedefop Sūdzību izskatīšanas komisijas lēmumu (2007. gada 16. marts), ar ko tika noraidīta prasītājas iesniegtā sūdzība ar mērķi atcelt iepriekš minēto lēmumu un kurā ir iekļauts iecēlējinstitūcijas norādītais pamatojums par prasītājas līguma izbeigšanu (šis lēmums pats par sevi nav apstrīdēts);

piespriest Cedefop atlīdzināt zaudējumus, samaksājot prasītājas algu, pabalstus un pensijas iemaksas par laiku no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 30. septembrim, atskaitot kompensāciju, kas tika piešķirta, izbeidzot darba līgumu;

piespriest Cedefop atlīdzināt kaitējumu EUR 20 000 apmērā par nemantiska rakstura kaitējumu, kuru viņa cieta.

Pamati un galvenie argumenti

Ar 2006. gada 20. septembra lēmumu Cedefop pēc pārbaudes perioda beigām atlaida no darba prasītāju. Vispirms prasītāja apgalvo, ka nav tikuši ievēroti judikatūrā iedibinātie principi par viņas pārbaudes laiku, jo tas netika izpildīts parastos apstākļos. Turklāt lēmuma pieņemšanā par viņas atlaišanu no darba nebija pareizi izmantotas pilnvaras un tika pārkāptas pieejamās rīcības brīvības robežas, un lēmuma pamatā bija acīmredzama kļūda novērtējumā. Prasītājas atlaišana no darba tika ieteikta novērtējuma ziņojumā, kas tika izstrādāts pirms viņas pārbaudes laika beigām, un šīs atlaišanas pamats, neraugoties uz viņas apmierinošo profesionālo sniegumu un uzvedību darbā, bija "šaubas par viņas morālo stāju". Šīs šaubas balstījās uz notikumiem, kuri nebija saistīti ar attiecīgo prasītājas nodarbinātības periodu, bet kuras izrietēja no viņas kā liecinieka liecības kādā citā lietā, kuru izskatīja Civildienesta tiesa. Ir pierādīts, ka viņas liecības saturs šajā lietā ir pareizs. Turklāt netika minēts neviens pierādījums, kas pamatotu kritiku par viņas iespējamo profesionālo neatbilstību (kas ir ietverts tikai un vienīgi Cedefop direktora vietnieka veiktajā novērtējumā). Turpinājumā prasītāja apgalvo, ka ir pārkāptas viņas tiesības tikt uzklausītai un viņas tiesības uz aizstāvību, kā arī objektivitātes un samērīguma principi. Dokumenti, ar kuriem tika pamatota pret viņu vērstā kritika, nekad nebija viņai nosūtīti un viņa arī nebija uzaicināta uz (Cedefop Sūdzību izskatīšanas komisijas) sēdi, kurā izskatīja viņas sūdzību.

____________