Language of document :

Žaloba podaná 26. júna 2007 - Patsarika/Cedefop

(vec F-63/07)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Patsarika (v zastúpení: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Cedefop z 20. septembra 2006 (č. Directorate/AMB/2006/380), ktorým sa ukončuje zmluva žalobkyne na dobu určitú s Cedefop na konci jej skúšobnej doby,

zrušiť rozhodnutie Odvolacieho výboru Cedefop (16. marec 2007), ktorým sa zamieta sťažnosť žalobkyne smerujúca k zrušeniu vyššie uvedeného rozhodnutia a ktoré obsahuje dôvody menovacieho orgánu týkajúce sa oznámenia o ukončení zmluvy žalobkyne (toto rozhodnutie nie je predmetom samostatnej žaloby),

uložiť Cedefop povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške rovnajúcej sa súhrnu platu žalobkyne, príspevkov a dôchodkových práv zodpovedajúcich obdobiu od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007 okrem kompenzácie za prepustenie, ktorá už bola vyplatená,

uložiť Cedefop povinnosť zaplatiť žalobkyni náhradu škody vo výške 20 000 eur ako nemateriálnu ujmu, ktorá jej bola spôsobená.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutím z 20. septembra 2006 Cedefop prepustil žalobkyňu s účinkami od konca jej skúšobnej doby. Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že judikatúra bola porušená vo vzťahu k jej skúšobnej dobe, keďže nebola ukončená za normálnych podmienok. Navyše prijatie rozhodnutia týkajúce sa jej prepustenia predstavuje zneužitie právomocí a prekročenie hraníc dovolenej voľnej úvahy a rozhodnutie vychádza zo zjavne nesprávneho posúdenia. Posudok, ktorý bol spísaný pred koncom skúšobnej doby žalobkyne, navrhol jej prepustenie napriek jej uspokojivému pracovnému výkonu a správaniu v službe z dôvodu "pochybností o jej morálnych kvalitách". Tieto pochybnosti boli založené na udalostiach, ktoré nesúviseli s príslušným obdobím zamestnania žalobkyne a vyplývali z jej výpovede ako svedkyne v inej prebiehajúcej veci pred Súdom pre verejnú službu. Obsah jej výpovede v tejto veci je preukázateľne pravdivý. Okrem toho nebol predložený dôkaz na podporu kritiky týkajúcej sa jej údajnej odbornej nespôsobilosti (ktorá sa týka iba hodnotiacich posudkov zástupcu riaditeľa Cedefop). Žalobkyňa ďalej uvádza, že jej právo byť vypočutá a právo na obhajobu boli porušené, ako aj zásady objektívnosti a proporcionality. Dokumenty, na ktorých je jej kritika založená, jej nikdy neboli doručené a ani nebola predvolaná na pojednávanie (pred Odvolací výbor Cedefop) o jej sťažnosti.

____________