Language of document :

Talan väckt den 26 juni 2007 - Maria Patsarika mot Cedefop

(Mål F-63/07)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Maria Patsarika (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och N. Keramidas)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Cedefops beslut av den 20 september 2006 (ref: Directorate/AMB/2006/380) att säga upp sökandens tidsbegränsade anställning hos Cedefop efter att provanställningstiden löpte ut,

ogiltigförklara beslutet av Cedefops överklagandenämnd (den 16 mars 2007) att avslå sökandens klagomål med begäran om ogiltigförklaring av ovannämnda beslut, vilket innehåller tillsättningsmyndighetens skäl för att säga upp sökandens anställning (talan riktar sig inte mot detta beslut separat),

förplikta Cedefop att betala ersättning med ett belopp motsvarande hela sökandens lön, tillägg och pensionsrättigheter för motsvarande perioden 1 oktober 2006-30 september 2007, med avdrag för det avgångsvederlag som beviljades, och

förplikta Cedefop att ersätta sökanden med 20 000 euro till följd av den ideella skada hon lidit.

Grunder och huvudargument

Genom beslut av den 20 september 2006 sade Cedefop upp sökanden från utgången av hennes provanställningstid. Sökanden hävdar för det första att det skett ett åsidosättande av rättspraxis i samband med hennes provanställning, eftersom den inte fullföljdes under normala förhållanden. Vidare förekom maktmissbruk och överskridande av utrymmet för skönsmässig bedömning vid beslutet om uppsägning. Beslutet grundades på en uppenbart oriktig bedömning. I utvärderingen, som gjordes innan provanställningstiden hade löpt ut, föreslogs att hon inte skulle beviljas fortsatt anställning, trots att hennes yrkesmässiga effektivitet och uppträdande i tjänsten var tillfredsställande, med hänvisning till "tvivel rörande hennes moraliska egenskaper". Dessa tvivel berodde på händelser som inte hade något samband med den relevanta anställningsperioden, nämligen hennes deltagande som vittne i ett annat mål som är under prövning vid personaldomstolen. Innehållet i hennes vittnesmål är bevisligen korrekt. Ingenting anfördes heller till stöd för kritiken mot hennes påstådda yrkesmässiga brister (kritik som endast framförts i de omdömen som Cedefops biträdande direktör lämnade). Sökanden gör vidare gällande att hennes rätt att yttra sig och hennes rätt till försvar har åsidosatts, liksom objektivitets- och proportionalitetsprinciperna. Hon fick aldrig del av de handlingar som låg till grund för kritiken mot henne, och hon gavs heller inte tillfälle att närvara vid det sammanträde (inför Cedefops överklagandenämnd) där hennes klagomål behandlades.

____________