Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS
6 päivänä marraskuuta 2007

Asia F-67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: Carlos Arauzo Burillon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan nojalla esittämä hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi. Maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen jättämisajankohtana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä sovellettiin soveltuvin osin virkamiestuomioistuimeen Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla.

Ratkaisu: Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus hylätään.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus – Myöntämisedellytykset

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 3 kohta; neuvoston päätöksen 2004/7523 artiklan4 kohta)