Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 6 listopada 2007 r.

Sprawa F‑67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Pomoc w zakresie kosztów postępowania

Przedmiot: Wniosek, w którym C. Arauzo Burillo zwraca się o przyznanie mu pomocy w zakresie kosztów postępowania na podstawie art. 94 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, znajdującego odpowiednio w dniu złożenia wniosku zastosowanie do Sądu na mocy art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, str. 7).

Orzeczenie: Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania zostaje oddalony.

Streszczenie

Postępowanie – Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania – Przesłanki przyznania

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 94 § 3; decyzja Rady 2004/752, art. 3 ust. 4)