Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 декември 2008 г. - Dubus и Leveque/Комисия

(Дело F-66/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2006 г. - Умения за работа с трети език)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Charles Dubus (Kraainem, Белгия) и Jean Leveque (Wattignies la Victoire, Фрaнция) (представители: É. Boigelot, avocat, впоследствие É. Boigelot и L. Defalque, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Страна, встъпила в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: I. Sulce и M. Simm)

Предмет

Отмяна на решението да не бъдат повишени жалбоподателите поради липсата на показване на умения за работа с трети език в процедурата за повишаване за 2006 г. - Искане за обезщетение

Диспозитив

Отменя решението на Комисията на Европейските общности да не впише името на г-н Dubus в списъка на повишените длъжностни лица в степен C*3 в процедурата за повишаване за 2006 г. и решението на Комисията на Европейските общности да не впише името на г-н Leveque в списъка на повишените длъжностни лица в степен B*8 в същата процедура за повишаване.

Отхвърля жалбата в останалата й част.

Осъжда Комисията на Европейските общности да понесе направените от нея съдебни разноски и разноските на жалбоподателите.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 199, 25.8.2007 г., стр. 54.