Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.- Dubus i Leveque przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postepowanie w sprawie awansu za 2006 r. - Umiejętność pracy w trzecim języku)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Charles Dubus (Kraainem, Belgia) i Jean Leveque (Wattignies-La-Victoire, Francja) (przedstawiciele: adwokat É. Boigelot, a następnie adwokaci É. Boigelot i L. Defalque)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Interwenient: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: I. Šulce i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r. w związku z brakiem wykazania przez nich umiejętności pracy w trzecim języku - Wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich o niewpisaniu nazwiska C. Dubusa na listę urzędników awansowanych do grupy C*3 o w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r. oraz decyzji Komisji Wspólnot Europejskich o niewpisaniu nazwiska J. Leveque na listę urzędników awansowanych do grupy B*8 w ramach tego samego postępowania.

Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez skarżących.

Rada Unii Europejskiej pokryje własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 199 z 25.8.2007, s.54.