Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 3. märtsi 2009. aasta otsus - Patsarika versus Cedefop

(Kohtuasi F-63/07)1

(Avalik teenistus - Lepinguline töötaja - Teisele ametikohale määramine - Kaitseõigus - Katseaja lõppemisel teenistusest vabastamine - Tagaseljamenetlus)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Maria Patsarika (Thessalonique, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (esindajad: M. Fuchs, keda abistas advokaat P. Anestis)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada CEDEFOP-i 20. septembri 2006. aasta otsus, millega lõpetati hageja tähtajaline tööleping katseaja lõppemisel, ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

M. Patsarika kannab kolm neljandikku oma kohtukuludest.

Mõista üks neljandik M. Patsarika kohtukuludest välja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuselt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 283, 24.11.2007, lk 43.