Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 marca 2009 r. - Patsarika przeciwko Cedefop

(Sprawa F- F-63/07)1

Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zmiana miejsca zatrudnienia - Prawo do obrony - Rozwiązanie umowy na koniec okresu próbnego - Wyrok zaoczny

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Maria Patsarika (Saloniki, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i N. Keramidas)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przedstawiciele: M. Fuchs, pełnomocnik, wspierany przez adwokata P. Anestisa)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Cedefop z dnia 20 września 2006 r. rozwiązującej umowę na czas określony ze skarżącą na koniec okresu próbnego oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

M. Patsarika pokryje trzy czwarte swoich kosztów postępowania.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego pokryje swoje własne koszty postępowania oraz jedną czwarta kosztów poniesionych przez M. Patsarikę.

____________

1 - Dz.U. C 283 z 24.11.2007 s. 43