Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 30 stycznia 2008 r.

Sprawa F‑64/07 R

S

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego – Wniosek o zawieszenie wykonania aktu – Pilny charakter – Brak

Przedmiot: Wniosek złożony na podstawie art. 242 WE, 243 WE, 157 EWEA i 158 EWEA, w którym S domaga się zawieszenia wykonania decyzji Parlamentu z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przeniesienia z urzędu do Brukseli, w charakterze doradcy dyrektora generalnego ds. informacji.

Orzeczenie: Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony. Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda

(art. 242 WE, 243 WE; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 102 § 2)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Przesłanki dopuszczalności – Skarga – Wymogi formalne

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 102 § 2)

1.      Pilny charakter wniosku o zastosowanie środka tymczasowego należy oceniać w świetle konieczności wydania zarządzenia tymczasowego w celu uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody przez stronę żądającą zastosowania takiego środka. Ciężar udowodnienia, iż strona ta nie może czekać na wynik postępowania głównego bez poniesienia takiej szkody, spoczywa na tej stronie. Wprawdzie w celu wykazania omawianej szkody nie trzeba wymagać wykazania, że szkoda nastąpi z całą pewnością, lecz wystarczy, że jest ona w wystarczającym stopniu prawdopodobna, jednakże skarżący pozostaje zobowiązany udowodnić okoliczności, na jakich opiera się niebezpieczeństwo zaistnienia poważnej i nieodwracalnej szkody.

(por. pkt 30, 31)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑111/99 R Samper przeciwko Parlamentowi, 1 lipca 1999 r., RecFP s. I‑A‑111, II‑609, pkt 38; sprawa T‑192/01 R Lior przeciwko Komisji, 7 grudnia 2001 r., Rec. s. II‑3657, pkt 49; sprawa T‑275/02 R D przeciwko EBI, 6 grudnia 2002 r., RecFP s. I‑A‑259, II‑1295, pkt 59, 60

2.      Zgodnie z przepisami art. 102 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej we wnioskach dotyczących środków tymczasowych należy wskazać w szczególności zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniające prima facie (fumus boni iuris) zastosowanie wnioskowanego środka.

(por. pkt 38)