Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 30. januára 2008

Vec F‑64/07 R

S

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu aktu – Naliehavosť – Neexistencia“

Predmet: Návrh podaný podľa článkov 242 ES a 243 ES a článkov 157 AE a 158 AE, ktorým S navrhuje odložiť výkon rozhodnutia Parlamentu z 27. júla 2006 o jeho preložení do Bruselu ako poradcu generálnej riaditeľky pre informácie

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežných opatrení sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.

Abstrakt

1.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky priznania – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma

(Články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 102 ods. 2)

2.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Návrh – Formálne náležitosti

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 102 ods. 2)

1.      Naliehavosť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí byť posudzovaná s ohľadom na potrebu nariadenia predbežného opatrenia, ktorého cieľom je zabrániť vzniku vážnej a nenapraviteľnej ujmy na strane účastníka, ktorý o jeho nariadenie žiada. Je na danom účastníkovi, aby predložil dôkaz, že by takú ujmu utrpel, keby sa čakalo až na výsledok konania vo veci samej. Hoci je správne, že na preukázanie existencie takejto ujmy nie je nevyhnutné vyžadovať, aby sa s absolútnou istotou preukázalo, že k ujme dôjde, a teda stačí dostatočná pravdepodobnosť, že táto ujma vznikne, nič to nemení na tom, že žalobca je povinný preukázať skutočnosti, ktoré sú základom predpokladu vážnej a nenapraviteľnej ujmy.

(pozri body 30 a 31)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 1. júla 1999, Samper/Parlament, T‑111/99 R, Zb. VS s. I‑A‑111, II‑609, bod 38; 7. decembra 2001, Lior/Komisia, T‑192/01 R, Zb. s. II‑3657, bod 49; 6. decembra 2002, D/EIB, T‑275/02 R, Zb. VS s. I‑A‑259, II‑1295, body 59 a 60

2.      Podľa článku 102 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu návrhy týkajúce sa predbežných opatrení musia predovšetkým uvádzať skutkové a právne dôvody, ktoré na prvý pohľad odôvodňujú nariadenie navrhovaných predbežných opatrení (fumus boni iuris).

(pozri bod 38)