Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

11. prosince 2008

Věc F-66/07

Charles Dubus a Jean Leveque

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Rok povýšení 2006 – Schopnost pracovat ve třetím jazyce“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Ch. Dubus a J. Leveque domáhají, aby Soud zrušil rozhodnutí o nezapsání Ch. Dubuse na seznam úředníků povýšených do platové třídy C*3 v rámci roku povýšení 2006 a rozhodnutí o nezapsání J. Levequa na seznam úředníků povýšených do platové třídy B*8 v rámci roku povýšení 2006, tak jak byla zveřejněna ve Správních sděleních č. 55‑2006 ze dne 17. listopadu 2006, a uložil Komisi, aby jim zaplatila náhradu škod způsobených těmito rozhodnutími.

Rozhodnutí:Rozhodnutí Komise o nezapsání jména Ch. Dubuse na seznam úředníků povýšených do platové třídy C*3 v rámci roku povýšení 2006 a rozhodnutí Komise o nezapsání jména J. Levequa na seznam úředníků povýšených do platové třídy B*8 v rámci téhož roku se zrušují. Ve zbývající části se návrhová žádání v žalobě zamítají. Komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení žalobců. Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení podporující Komisi, ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Povýšení – Podmínky – Prokázání schopnosti pracovat ve třetím jazyce

(Služební řád, čl. 45 odst. 2; příloha III, článek 7 a příloha XIII, článek 11)

2.      Úředníci – Žaloba – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci

(Článek 233 ES; služební řád, čl. 45 odst. 2 a čl. 91 odst. 1)

1.      Článek 45 odst. 2 služebního řádu ve znění vycházejícím z nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, jenž úředníkům stanoví povinnost před jejich prvním povýšením prokázat schopnost pracovat ve třetím jazyce, se uplatní teprve od okamžiku, kdy společná prováděcí pravidla přijatá po vzájemné dohodě orgánů vstoupí v platnost.

Jelikož zákonodárce v každém případě podle článku 11 přílohy XIII služebního řádu vyloučil uplatňování čl. 45 odst. 2 na povýšení nabývající účinku před 1. květnem 2006, nelze tento článek uplatňovat před vstupem zmíněných společných prováděcích pravidel v platnost za podmínek požadovaných zákonodárcem, tj. zaručení jednotného používání v různých orgánech a propojení této nové povinnosti vyplývající ze služebního řádu s tím, aby úředníci měli možnost přístupu ke vzdělávání ve třetím jazyce. Orgán tak tento článek služebního řádu nemůže uplatňovat podle opatření, která sám stanoví.

(viz body 29 až 33)

2.      Je pravda, že Soud pro veřejnou službu může podle čl. 91 odst. 1 služebního řádu v určitých případech vykonávat pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci, která ho opravňuje k tomu, aby o sporech finanční povahy, které mu byly předloženy, rozhodl úplně, když rozhodne o právech a povinnostech úředníka. Žalobce, který se domohl zrušení rozhodnutí, kterým mu bylo zamítnuto povýšení, jelikož mu nemohla být legálně uložena dodatečná podmínka týkající se znalosti třetího jazyka vyžadovaná pro povýšení, se však u soudu nemůže domáhat náhrady škody z důvodu údajného zpomalení služebního postupu, které z toho vyplývalo, i když prokáže požadovanou odpracovanou dobu a počet bodů vyšší, než je počet bodů požadovaný pro povýšení. Nelze totiž vyloučit, že žalobcovu povýšení se zpětným účinkem mohou bránit jiné důvody, například skutečnost, že počet úředníků, kteří mohou být povýšeni a kteří dosáhli prahové hodnoty pro povýšení, převyšoval počet povýšení, jež jsou možná z hlediska rozpočtu. Správní orgán musí tedy k tomu, aby vyhověl překážce věci rozsouzené, přijmout prováděcí opatření podle článku 233 ES, jimiž musí být žalobci navrácena jeho práva, popřípadě rekonstrukcí jeho služebního postupu se zpětným účinkem.

(viz body 46 až 49)

Odkazy:

Soudní dvůr: 18. prosince 2007, Weißenfels v. Parlament, C‑135/06 P, Sb. rozh. s. I‑12041, body 64 až 68

Soud prvního stupně: 15. března 2007, Katalagarianakis v. Komise, T‑402/03, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 105 a 106