Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 11. decembrī

Lieta F‑66/07

Charles Dubus un Jean Leveque

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2006. gada paaugstināšana amatā – Spējas strādāt trīs valodās

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru Š. Dibiss [C. Dubus] un Ž. Leveks [J. Leveque] lūdz Civildienesta tiesu atcelt lēmumu neietvert Š. Dibisa uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti C*3 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā, un lēmumu neietvert Ž. Leveka uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti B*8 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā, kā tie ir publicēti 2006. gada 17. novembra Administratīvajā informācijā Nr. 55‑2006, un piespriest Komisijai atlīdzināt ar šiem lēmumiem nodarīto kaitējumu.

Nolēmums: Atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut Š. Dibisa uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti C*3 pakāpē 2006. gada paaugstināšanā amatā, un Komisijas lēmumu neiekļaut Ž. Leveka uzvārdu to ierēdņu sarakstā, kas tiek paaugstināti B*8 pakāpē tajā pašā gadā. Pārējos prasībā izvirzītos prasījumus noraidīt. Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus. Eiropas Savienības Padome, persona, kas iestājusies lietā Komisijas prasījumu atbalstam, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Nosacījumi – Spēju strādāt trīs valodās pierādīšana

(Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkts, III pielikuma 7. pants un XIII pielikuma 11. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Neierobežota kompetence

(EKL 233. pants; Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkts un 91. panta 1. punkts)

1.      Civildienesta noteikumu – Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, redakcijā – 45. panta 2. punkts, kurā ir paredzēts ierēdņa pienākums pirms viņa pirmās paaugstināšanas pierādīt spējas strādāt trīs valodās, ir piemērojams tikai no saskaņā ar iestāžu vienošanos pieņemtu kopīgu īstenošanas noteikumu spēkā stāšanās brīža.

Tā kā likumdevējs katrā ziņā saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 11. pantu ir izslēdzis 45. panta 2. punkta piemērošanu paaugstināšanai, kas notiek pirms 2006. gada 1. maija, šo pantu nevar piemērot, pirms nav stājušies spēkā minētie kopīgie īstenošanas noteikumi atbilstoši likumdevēja noteiktajiem nosacījumiem, proti, tiek nodrošināta to vienveidīga piemērošana dažādās iestādēs un šis jaunais Civildienesta noteikumos paredzētais pienākums tiek saistīts ar ierēdņiem nodrošinātām iespējām apgūt trešo valodu. Tāpēc iestāde nevar šo Civildienesta noteikumu pantu piemērot atbilstoši tās pašas izstrādātiem noteikumiem.

(skat. 29.–33. punktu)

2.      Civildienesta tiesa tiešām noteiktos gadījumos var saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktu īstenot neierobežotu kompetenci, kas tai dod tiesības tajās ierosinātās lietās, kuras saistītas ar finansēm, sniegt pilnīgu risinājumu, izlemjot jautājumu par ierēdņa tiesībām un pienākumiem. Tomēr prasītājs, kas ir panācis, ka tiek atcelts lēmums, kurā ietverts atteikums viņu paaugstināt amatā tāpēc, ka viņam likumīgi nevarēja izvirzīt paaugstināšanai prasīto papildu nosacījumu – trīs valodu prasmi, nevar no tiesas panākt zaudējumu atlīdzināšanu par apgalvoto karjeras kavēšanu, pat ja viņš pierāda, ka viņam ir vajadzīgais stāžs un tāds punktu skaits, kas pārsniedz paaugstināšanai vajadzīgo punktu skaitu. Nevar izslēgt, ka pastāv citi apsvērumi, kas varētu liegt prasītāja paaugstināšanu amatā ar atpakaļejošu spēku, piemēram, tas, ka tādu ierēdņu skaits, kas ir paaugstināmi un ir sasnieguši paaugstināšanas amatā slieksni, pārsniedz paaugstinājumu skaitu, ko ir iespējams realizēt atbilstoši budžetam. Tāpēc, lai atjaunotu prasītāja tiesības, vajadzības gadījumā ar atpakaļejošu spēku atjaunojot viņa karjeru, ir vajadzīgi īstenošanas pasākumi, kas ir jāveic administrācijai saskaņā ar EKL 233. pantu, lai izpildītu res judicata.

(skat. 46.–49. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 2007. gada 18. decembris, C‑135/06 P Weißenfels/Parlaments, Krājums, I‑12041. lpp., 64.–68. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 15. marts, T‑402/03 Katalagarianakis/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 105. un 106. punkts.