Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 11. decembra 2008

Vec F‑66/07

Charles Dubus a Jean Leveque

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2006 – Schopnosť pracovať v treťom jazyku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou Ch. Dubus a J. Leveque navrhujú, aby Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutie nezapísať Ch. Dubusa do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy C*3 v rámci povyšovania za rok 2006 a rozhodnutie nezapísať J. Leveque do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy B*8 v rámci povyšovania za rok 2006, tak ako boli uverejnené v Administratívnych informáciách č. 55‑2006 zo 17. novembra 2006, a zaviazal Komisiu na náhradu škody spôsobenej týmito rozhodnutiami

Rozhodnutie: Rozhodnutie Komisie nezapísať meno Ch. Dubusa do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy C*3 v rámci povyšovania za rok 2006 a rozhodnutie Komisie nezapísať meno J. Levequea do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy B*8 v rámci povyšovania za ten istý rok sa zrušujú. Návrhy v zostávajúcej časti žaloby sa zamietajú. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania žalobcov. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Komisie, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Podmienky – Preukázanie schopnosti pracovať v treťom jazyku

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 2; príloha III článok 7 a príloha XIII článok 11)

2.      Úradníci – Žaloba – Neobmedzená právomoc

(Článok 233 ES; Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

1.      Článok 45 ods. 2 služobného poriadku, v znení vyplývajúcom z nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorý úradníkovi stanovuje povinnosť preukázať pred jeho prvým povýšením schopnosť pracovať v treťom jazyku, sa uplatňuje až od nadobudnutia účinnosti spoločných vykonávacích ustanovení prijatých inštitúciami spoločnou dohodou.

Aj keď normotvorca podľa článku 11 prílohy XIII služobného poriadku v každom prípade vylúčil uplatnenie článku 45 ods. 2 na povýšenia účinné pred 1. májom 2006, nemožno ho uplatniť pred nadobudnutím účinnosti uvedených spoločných vykonávacích ustanovení za podmienok vyžadovaných normotvorcom, ktorými sú zabezpečenie jednotného uplatňovania v rôznych inštitúciách a spojenie tejto novej služobnej povinnosti úradníkov s možnosťou vzdelávať sa v treťom jazyku. Inštitúcia nemôže uplatniť tento článok služobného poriadku spôsobom, aký si ona sama určí.

(pozri body 29 – 33)

2.      Je pravda, že súd Spoločenstva pre verejnú službu môže za určitých okolností na základe článku 91 ods. 1 služobného poriadku vykonávať neobmedzenú právomoc rozhodovať o spore finančného charakteru, ktorý mu bol predložený, v celom rozsahu, rozhodnutím o právach a povinnostiach úradníka. Avšak žalobca, ktorý dosiahol zrušenie rozhodnutia o jeho nepovýšení z dôvodu, že sa od neho nemohlo legálne požadovať splnenie dodatočnej podmienky na povýšenie týkajúcej sa ovládania tretieho jazyka, nemôže dosiahnuť na súde náhradu škody za údajné z toho vyplývajúce oneskorenie v jeho služobnom postupe ani v prípade, keď preukáže, že má vyžadovaný počet odpracovaných rokov a dosiahol vyšší počet bodov, ako sa vyžaduje na povýšenie. Nedá sa totiž vylúčiť, že by povýšeniu so spätnou účinnosťou mohli brániť iné hľadiská, napríklad skutočnosť, že počet úradníkov, ktorí mohli byť povýšení a ktorí dosiahli hranicu povýšenia, by prekročil počet povýšení možných z rozpočtového hľadiska. Sú to teda vykonávacie opatrenia, ktoré má administratíva podľa článku 233 ES povinnosť prijať na to, aby vyhovela právoplatnému rozsudku, a ktoré majú viesť k reštitúcii práv žalobcu prípadne retroaktívnym obnovením jeho služobného postupu.

(pozri body 46 – 49)

Odkaz:

Súdny dvor: 18. decembra 2007, Weißenfels/Parlament, C‑135/06 P, Zb. s. I‑12041, body 64 až 68

Súd prvého stupňa: 15. marca 2007, Katalagarianakis/Komisia, T‑402/03, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 105 a 106