Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 11 december 2008

Mål F-66/07

Charles Dubus och Jean Leveque

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2006 – Förmåga att arbeta på ett tredje språk”

Saken: Talan väckt av Charles Dubus och Jean Leveque i enlighet med artiklarna 236 EG och 152 EA, varigenom yrkas att personaldomstolen ska ogiltigförklara beslutet att inte befordra Charles Dubus till lönegrad C*3 i samband med befordringsförfarandet 2006 och beslutet att inte befordra Jean Leveque till lönegrad B*8 i samband med befordringsförfarandet 2006, såsom dessa beslut offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 55‑2006, av den 17 november 2006, samt förplikta kommissionen att ersätta den skada dessa beslut har förorsakat.

Avgörande: Kommissionens beslut att inte uppta Charles Dubus namn i förteckningen över personer som befordrats till lönegrad C*3 i befordringsförfarandet 2006 och att inte uppta Jean Leveques namn i förteckningen över personer som befordrats till lönegrad B*8 i befordringsförfarandet 2006 ogiltigförklaras. Talan ogillas såvitt avser övriga yrkanden. Kommission ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader. Europeiska unionens råd, som intervenerat till stöd för kommissionen, ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Befordran – Villkor – Visad förmåga att arbeta på ett tredje språk

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45.2; bilagorna III, artikel 7, och XIII, artikel 11)

2.      Tjänstemän – Talan – Obegränsad behörighet

(Artikel 233 EG; Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 45.2 och 91. 1)

1.      Artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna, i dess lydelse enligt förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda, i vilken föreskrivs att tjänstemannen före sin första befordran efter rekryteringen ska visa sin förmåga att arbeta på ett tredje språk, är tillämplig först efter det att de allmänna genomförandebestämmelserna har trätt i kraft, vilka ska antas genom överenskommelse mellan institutionerna.

Eftersom lagstiftaren enligt artikel 11 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna under alla förhållanden har undantagit tillämpningen av artikel 45.2 från befordran som får verkan före den 1 maj 2006, kan denna bestämmelse inte tillämpas före det att nämnda allmänna genomförandebestämmelser har trätt i kraft i enlighet med de villkor som lagstiftaren uppställt, det vill säga med säkerställande av en enhetlig tillämpning inom de olika institutionerna och att denna nya skyldighet enligt tjänsteföreskrifterna kopplas till en möjlighet för tjänstemännen att få utbildning i ett tredje språk. En institution kan således inte tillämpa denna artikel i tjänsteföreskrifterna i enlighet med institutionens egna villkor.

(se punkterna 29–33)

2.      Gemenskapsdomstolen har visserligen under vissa omständigheter obegränsad behörighet enligt artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna vilket innebär att domstolen ska avgöra tvister av ekonomisk art som den har att pröva fullständigt, det vill säga i fråga om den anställdes samtliga rättigheter och skyldigheter. Domstolen kan emellertid inte till förmån för en sökande vars talan om ogiltigförklaring av ett beslut att inte befordra denne har bifallits på grund av att det ytterligare kravet för att befordras, nämligen förmågan att arbeta på ett tredje språk, inte lagligen kan åläggas denna, utdöma skadestånd för en påstådd fördröjning av karriären, även om sökanden visar att han har tillräcklig anställningstid och fler poäng än vad som fordras för att bli befordrad. Det kan nämligen inte uteslutas att andra skäl med retroaktiv verkan talar emot sökandens befordring, exempelvis att det antal tjänstemän som kan befordras och som uppnått det erfordrade poängtalet överskrider det antal befordringar som budgetmässigt är möjligt. Det är således de verkställighetsåtgärder som administrationen ska vidta enligt artikel 233 EG för att följa domen som måste återställa sökandens rättigheter, i förekommande fall genom retroaktivt återupprättande av dennes karriär.

(se punkterna 46–49)

Hänvisning till domstolen den 18 december 2007, C‑135/06 P, Weißenfels mot parlamentet, REG 2007, s. I 12041, punkterna 64–68; förstainstansrätten den 15 mars 2007, T‑402/03, Katalagarianakis mot kommissionen, REG 2007, s. I‑0000, punkterna 105 och 106