Language of document :

Иск, предявен на 11 март 2022 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-197/22)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда:

1)    да установи, че като не е приела мерките за гарантиране на стойностите, посочени в част Б от приложение I от Директива 98/93/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (ОВЕС L 330, 5.12.1998 г., стр. 32)

-    що се отнася до равнището на концентрация на арсен в община Баньореджо, считано от 2018 г. нататък, в община Чивитела д’Алиано през първото шестмесечие на 2018 г., през второто шестмесечие на 2019 г. и от 2020 г. нататък, освен през второто шестмесечие на 2021 г., в община Фабрика ди Рома през 2013 г. и от 2015 г. нататък, в община Фарнезе през 2013 г. и впоследствие от 2018 г. нататък, в община Рончилионе през 2013 г. и впоследствие през първото шестмесечие на 2018 г. и през първото шестмесечие на 2019 г. и впоследствие през 2020 г. нататък, в община Тускания през 2018 г. нататък, освен през първото шестмесечие на 2019 г., и

-    що се отнася до нивото на концентрация на флуор, в община Баньореджо от 2018 г. до първото шестмесечие на 2019 г. и в община Фабрика ди Рома през 2018 г., през първото шестмесечие от 2019 г. и през второто шестмесечие на 2021 г.,

Италианската република не е изпълнила задълженията съгласно член 4, параграф 1 във връзка с приложение I, част Б от Директива 98/83/ЕО,

2)    и, че като не е приела възможно най-скоро необходимите мерки за възстановяване на качеството на водата в общините Баньореджо, Чивитела д’Алиано, Фабрика ди Рома, Фарнезе, Рончилионе и Тускания, що се отнася до равнището на концентрация на арсен и в общини Баньореджо и Фабрика ди Рома, що се отнася до равнището на флуор, Италианската република е нарушила задълженията си съгласно член 8, параграф 2 от Директива 98/83/ЕО;

3)    да осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С първото основание за обжалване Комисията изтъква, че, като не е гарантирала спазването на стойностите, посочени в приложение Б от приложение I от Директивата, за арсен и флуор, Италианската република не е изпълнила задължението си съгласно член 4, параграф 1 във връзка с приложение I от Директива 98/83/ЕО. По-точно, що се отнася до стойностите на концентрация на арсен, като това нарушение се отнася до община Баньореджо, считано от 2018 нататък, община Чивитела д’Алиано за първото шестмесечие на 2018 г., за второто шестмесечие от 2019 г. и от 2020 нататък, освен през второто шестмесечие на 2021 г., община Фабрика ди Рома за 2013 г. и от 2015 нататък, община Фарнезе за 2013 г. и впоследствие от 2018 г. нататък, община Рончилионе за 2013 г. и впоследствие за първото шестмесечие на 2018 г., за първото шестмесечие на 2019 г., и впоследствие от 2020 г. нататък, община Тускания от 2018 г. до днес, освен през първото шестмесечие на 2019 г. посочените нарушения продължават до момента. Що се отнася до стойността на концентрация на флуор, нарушението на задължението, предвидено в член 4, параграф 1 и в приложение I към Директивата се отнася до община Баньореджо от 2018 г. до първото шестмесечие 2019 г. и община Фабрика ди Рома за 2018 г., за първото шестмесечие на 2019 г. и за второто шестмесечие на 2021 г.

С второто си основание за обжалване Комисията изтъква, като не е приела възможно най-рано необходимите мерки за възстановяване на качеството на водата на общини Баньореджо, Чивитела д’Алиано, Фабрика ди Рома, Фарнезе, Рончилионе и Тускания, що се отнася до равнището на концентрация на арсен и в общини Баньореджо и Фабрика ди Рома, що се отнася до равнището на концентрация на флуор, Италианската република е нарушила задължението си съгласно член 8, параграф 2 от Директива.

____________