Language of document : ECLI:EU:T:2019:57

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)

z 5. februára 2019 (*)

„Odrody rastlín – Prihláška o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín pre rastlinnú odrodu Braeburn 78 (11078) – Vymenovanie iného skúšobného úradu – Rozsah preskúmania, ktoré má vykonať odvolací výbor – Povinnosť odôvodnenia“

Vo veci T‑177/16,

Mema GmbH LG, so sídlom v Terlane (Taliansko), v zastúpení: B. Breitinger a S. Kirschstein‑Freund, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO), v zastúpení: M. Ekvad, F. Mattina, O. Lamberti a U. Braun‑Mlodecka, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. von Mühlendahl a H. Hartwig, advokáti,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho výboru CPVO z 15. decembra 2015 (vec A 001/2015) týkajúcemu sa prihlášky o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín pre rastlinnú odrodu Braeburn 78,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),

v zložení: predseda komory S. Frimodt Nielsen (spravodajca), sudcovia V. Kreuschitz a N. Półtorak,

tajomník: R. Ükelyté, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 22. apríla 2016,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 11. júla 2016,

so zreteľom na zmenu zloženia komôr Všeobecného súdu,

so zreteľom na rozhodnutie o prerušení konania z 24. októbra 2016,

so zreteľom na rozhodnutie o prerušení konania z 22. marca 2018,

po pojednávaní z 25. septembra 2018,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Právny rámec

 Základné nariadenie

1        Podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1994, s. 1; Mim. vyd. 03/016, s. 390, ďalej len „základné nariadenie“) sa práva Spoločenstva k odrodám rastlín udeľujú pre odrody, ktoré sú odlišné, vyrovnané, stále a nové.

2        Článok 7 ods. 1 základného nariadenia stanovuje, že odroda sa považuje za odlišnú, ak sa zreteľne odlišuje v znakoch vyplývajúcich z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody všeobecne známej ku dňu podania prihlášky o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín.

3        Otázka, či sú podmienky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti v konkrétnom prípade splnené, sa posudzuje v rámci odborného preskúmania vykonávaného podľa článkov 55 a 56 základného nariadenia.

4        Článok 55 ods. 1 základného nariadenia stanovuje:

„Ak [Úrad spoločenstva pre odrody rastlín] skúmaniami [formálnych a vecných náležitostí stanovených] v článkoch 53 a 54 nezistil žiadne prekážky zabraňujúce udeleniu práva spoločenstva k odrodám rastlín, zabezpečí aspoň v jednom z členských štátov vykonanie odborného preskúmania splnenia [podmienok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti] príslušným úradom alebo úradmi poverenými zodpovednosťou za odborné skúmanie odrôd druhov, ktorými sa zaoberá správna Rada [Úrad spoločenstva pre odrody rastlín], ďalej uvádzanými iba ako ‚skúšobné úrady‘.“

5        Podľa článku 56 základného nariadenia vykonanie odborného preskúmania musí byť v súlade so zásadami testovania vydanými správnou radou a pokynmi vydanými Úradom spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO). Tieto zásady opisujú najmä rastlinný materiál požadovaný pre odborné preskúmanie, podmienky testovania, metódy, ktoré majú byť použité, námietky, ktoré môžu byť vznesené, skupiny odrôd podrobených testovaniu, ako aj tabuľku znakov, ktoré majú byť testované. V rámci odborného preskúmania sa rastliny dotknutej odrody pestujú popri odrodách, ktoré CPVO a určený skúšobný úrad považujú za najbližšie k prihlasovanej odrode so zreteľom na odborný opis, ktorý je súčasťou prihlášky o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín.

6        Článok 57 ods. 1 a 3 základného nariadenia stanovuje:

„1.      Na požiadanie [CPVO] alebo ak [ak samotný úrad – neoficiálny preklad] usúdi, že výsledky odborného preskúmania postačujú na vyhodnotenie odrody, zašle skúšobný úrad [CPVO] správu o odbornom preskúmaní a ak usúdi, že podmienky stanovené v článkoch 7 až 9 boli splnené, popis odrody.

2.      [CPVO] oznámi výsledky odborného preskúmania a popis odrody prihlasovateľovi a poskytne mu príležitosť vyjadriť sa k výsledkom pripomienky [vyjadriť k výsledkom pripomienky – neoficiálny preklad].

3.      Ak [CPVO] usúdi, že správa o preskúmaní nie je dostatočným východiskom pre prijatie rozhodnutia, môže po konzultácii s prihlasovateľom z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie prihlasovateľa zabezpečiť doplňujúce preskúmanie. Na účely vyhodnocovania výsledkov sa akékoľvek doplňujúce preskúmanie uskutočnené skôr, než sa rozhodnutie prijaté podľa článkov 61 a 62 stane konečným, považuje za súčasť preskúmania uvedeného v článku 56 [ods. 1].“

7        Pokiaľ ide o pravidlá upravujúce konanie pred CPVO, článok 72 základného nariadenia stanovuje:

„Odvolací výbor rozhoduje o odvolaní na základe preskúmania vykonaného podľa článku 71. Odvolací výbor môže uplatniť akúkoľvek právomoc prislúchajúcu [CPVO] alebo môže prípad s cieľom ďalšieho konania postúpiť príslušnému orgánu [CPVO]. Tento orgán je, pokiaľ skutočnosti zostávajú nezmenené, viazaný odôvodnením rozhodnutia odvolacieho výboru.“

8        Článok 75 základného nariadenia uvádza:

„Súčasťou rozhodnutí [CPVO] sú odôvodnenia týchto rozhodnutí. Rozhodnutia môžu byť odôvodnené výhradne dôvodmi alebo dôkazmi, ku ktorým bola účastníkom konania poskytnutá príležitosť vzniesť písomné alebo ústne pripomienky.“

9        Článok 76 základného nariadenia stanovuje:

„[CPVO] v rámci konania pred ním preskúma z vlastnej iniciatívy skutočnosti v rozsahu, v ktorom spadajú pod skúmania podľa článkov 54 a 55. Neberie pritom zreteľ na skutočnosti alebo dôkazné predmety, ktoré neboli odovzdané v lehote stanovenej [CPVO].“

 Protokol CPVOTP/14/2 final

10      Podľa bodu I protokolu CPVO TP/14/2 final zo 14. marca 2006 týkajúceho sa preskúmania odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti (Jablko) (ďalej len „protokol CPVO-TP/14/2“):

„Protokol popisuje odborné postupy, podľa ktorých sa má postupovať v súlade so základným nariadením. Odborné postupy schválila správna rada a zakladajú sa na všeobecnom dokumente [Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín] TG/1/3 a usmerneniach [Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín] TP/14/9 zo 6. apríla 2005 pre vykonanie kontrol DUS. Tento protokol sa uplatňuje na ovocné odrody Malus domestica Borkh.“

11      Podľa bodu III.5 posledného odseku protokolu CPVO-TP/14/2:

„Pripomienky k ovociu treba vzniesť… v čase dozretia na potravinu.“

12      V súlade s bodom Ad 56 protokolu CPVO-TP/14/2:

„Čas zberu

Čas zberu je optimálny čas zberu úrody na dosiahnutie ovocia v maximálnej kondícii na konzumáciu (pozri [bod] Ad 57).“

13      Bod Ad 57 protokolu CPVO-TP/14/2 stanovuje:

„Čas dozretia potraviny

Čas dozretia potraviny je obdobie, počas ktorého ovocie nadobudne optimálnu farbu, tuhosť, štruktúru, vôňu a chuť na konzumáciu. Podľa druhu ovocia môže toto obdobie nastať priamo po zbere úrody zo stromu (napr. pre skoré odrody) alebo po uskladnení alebo balení (napr. pre neskoré odrody).“

 Okolnosti predchádzajúce sporu

14      Dňa 20. mája 2009 podal pán Johann Huber, majiteľ žalobkyne Mema GmbH LG, na základe základného nariadenia na CPVO prihlášku o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín. Odroda rastliny, pre ktorú sa udelenie práva žiadalo, bola odroda Braeburn 78 patriaca k druhu Malus domestica Borkh.

15      CPVO poveril Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences (Skupina poverená štúdiou a skúmaním odrôd a osív) (GEVES), miesto preskúmania Institut national de la recherche agronomique (Národný výskumný poľnohospodársky inštitút) (INRA), so sídlom Angers‑Beaucouzé (Francúzsko), aby v súlade s článkom 55 ods. 1 základného nariadenia vykonal odborné preskúmanie prihlasovanej odrody.

16      Odborné preskúmanie bolo vykonané na základe protokolu CPVO-TP/14/2.

17      GEVES, ktorej správa z preskúmania bola 21. mája 2014 predložená CPVO, dospela k záveru, že odroda „Braeburn 78“ nie je dostatočne odlišná od porovnávacej odrody „Royal Braeburn“, a to na základe týchto konštatovaní:

„Na základe pripomienok DUS 2012 – 2013 nie je prihlasovaná odroda jasne odlišná od Royal Braeburn a X9466. Tento záver sa zakladá na týchto skutočnostiach:

V roku 2012: prvý značný zber ovocia

Odroda/

Vlastnosť

Deň

zberu úrody

Pokles

škrobu


Tuhosť

(kg/cm²)

Refraktometrický

koeficient

Kyslosť

(G/l kyselina jablčná)

Odtieň

(spektrokolometria)*

Prihlasovaná odroda

11/10

5,5

9,2

12,8

7,39

18,64

Royal Braeburn

11/10

20,19

X9466 (1)

11/10

6,3

9,3

12,8

7,31

18,71

* Rozdiel 2 stupňov je jasne viditeľný voľným okom.

(1) o rok staršie stromy ako prihlasovaná odroda

Prihlasovaná odroda má ovocie s neprerušovaným a pruhovaným povrchom ako Royal Braeburn a X9466. Odtieň a sfarbenie lavírovanej kresby prihlasovanej odrody sa približuje Royal Braeburn a X9466. Zrelosť prihlasovanej odrody sa približuje ostatným mutáciám Royal Braeburn so štandardným obdobím dozrievania.

V roku 2013: druhý značný zber ovocia

Odroda/

Vlastnosť

Deň

zberu úrody

Pokles

škrobu


Tuhosť

(kg/cm²)

Refraktometrický

koeficient

Kyslosť

(G/l

kyselina jablčná)

Odtieň

(spektrokolometria)*

Prihlasovaná odroda

11/10

5,5

10,5

11,7

7,8

22,49

Royal Braeburn

11/10

6,0

10,0

11,6

8,08

23,55

X9466 (1)

11/10

5,7

10,2

11,2

7,53

22,07

* Rozdiel 2 stupňov je jasne viditeľný voľným okom.

(1) o rok staršie stromy ako prihlasovaná odroda

Prihlasovaná odroda má ovocie s neprerušovaným a pruhovaným povrchom ako Royal Braeburn a X9466. Odtieň a sfarbenie lavírovanej kresby prihlasovanej odrody sa približuje Royal Braeburn a X9466. Zrelosť prihlasovanej odrody sa približuje ostatným mutáciám Royal Braeburn so štandardným obdobím dozrievania. Mierny rozdiel v tvare ovocia, na ktorý poukázal prihlasovateľ v porovnaní s Royal Braeburn, nebol zistený.

Odroda sa zamieta pre nedostatok odlišnosti s Royal Braeburn a X9466.“

18      CPVO na základe tejto správy a po tom, čo mu boli predložené pripomienky žalobkyne, rozhodnutím z 18. decembra 2014 zamietol prihlášku o udelenie práva Spoločenstva.

19      Žalobkyňa podala proti zamietavému rozhodnutiu CPVO odvolanie. Toto odvolanie bolo odvolacím výborom CPVO zamietnuté rozhodnutím z 15. decembra 2015 ako nedôvodné, pričom bolo žalobkyni doručené 22. februára 2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

20      Odvolací výbor po prvé v podstate konštatoval, že miesto preskúmania, konkrétne Angers‑Beaucouzé, ktoré žalobkyňa napadla, je miestom, kde sa malo uskutočniť odborné preskúmanie na základe príslušných ustanovení.

21      Pokiaľ ide po druhé o deň zberu úrody a deň zrelosti, v súvislosti s ktorými žalobkyňa v podstate spochybnila podmienky a výsledky odborného preskúmania, odvolací výbor konštatoval:

„Charakteristiky ‚dňa zberu úrody‘ a ‚dňa dozretia na potravinu‘ boli v usmerneniach UPOV (TG/14/9) a kontrolnom protokole určenom pre jablko, ktoré je z toho odvodené [CPVO TP/14/2], definované skôr nejasným spôsobom, pretože pokyny sa vzťahujú na širokú škálu zrelosti, a to od skorej do neskorej, a od úpravy na okamžitú konzumáciu po dlhodobé uskladnenie. Účinné uplatnenie usmernení protokolu si vyžaduje skúsenosť s kontrolami DUS a podrobnú znalosť semien.

V oddiele ‚Vysvetlivky a metódy‘, ktorý sa nachádza v tabuľke charakteristík kontrolného protokolu pre jablko, sú uvedené pokyny. Pokyny týkajúce sa času zberu úrody a času dozretia potraviny sú uvedené v [bodoch] Ad 56 a Ad 57 na strane 32.

Odvolací výbor zastáva názor, že skúšobný úrad správne uplatnil tieto pokyny. Na správne porovnanie bolo ovocie prihlasovanej odrody a referenčnej odrody zberané v rovnakom čase a (v tomto prípade) hneď po tom, čo koeficient poklesu škrobu bol približne 5 pre všetky dotknuté odrody.

‚Čas zrelosti‘ možno spochybniť, ale vzhľadom na to, že výskumní pracovníci GEVES majú skúsenosti s týmito semenami, odvolací výbor dôveruje ich posúdeniu času dozretia potraviny, ktorý zodpovedá štádiu, počas ktorého boli všetky charakteristiky ovocia posudzované. Charakteristiky zrelého ovocia mutácií odrody Braeburn boli skúmané a/alebo (pokiaľ to bolo možné) merané v rovnakom čase, t. j. okolo polovice novembra, ako sa požaduje.“

22      Po tretie, pokiaľ ide o prvky odlišnosti týkajúce sa pruhovania ovocia, jeho tvaru a veľkosti, teda o prvky, v súvislosti s ktorými žalobkyňa napadla pripomienky skúšobného úradu, odvolací výbor konštatoval, že charakteristiky týkajúce sa „veľkosti ovocia“, „tvaru ovocia“, „základnej farby ovocia“, „rozpínania týkajúceho sa farby lavírovanej kresby“, „intenzity farby lavírovanej kresby“, „obrazu farby lavírovanej kresby“ a „šírky pruhov“ bolo možné vo všeobecnosti posúdiť vizuálne, zatiaľ čo charakteristiky ako „výška ovocia“, „obvod ovocia“ a „pomer výška/obvod“ sa musia odmerať, keďže vizuálne skúmané charakteristiky sa v tejto súvislosti niekedy potvrdia meraniami. Odvolací výbor dospel k záveru, že skúšobný úrad vykonal preskúmanie v súlade s príslušnými usmerneniami a protokolom.

 Návrhy účastníkov konania

23      Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec odvolaciemu výboru na rozhodnutie s tým, že mu nariadi zrušiť napadnuté rozhodnutie a uloží CPVO príkaz vykonať dodatočné preskúmanie na základe článku 57 ods. 3 základného nariadenia,

–        subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie,

–        subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd nevyhovie prvým dvom žalobným návrhom, prerušil konanie o žalobe podľa článku 69 písm. d) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, kým bude vydané právoplatné rozhodnutie o zrušení práva Spoločenstva k odrodám rastlín udeleného pre referenčnú odrodu Royal Braeburn (prihláška č. 1998/1082, odroda č. 11960).

–        uložil CPVO povinnosť nahradiť trovy konania.

24      Žalobkyňa však vzala svoj druhý žalobný návrh predložený subsidiárne späť, čo bolo zaznamenané v zápisnici z pojednávania.

25      CPVO navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu sčasti ako neprípustnú,

–        zamietol žalobu sčasti ako nedôvodnú,

–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

 Právny rámec

26      Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody, pričom prvý žalobný dôvod sa v podstate zakladá na zneužití právomoci a porušení článku 57 ods. 3 základného nariadenia, druhý žalobný dôvod na tvrdení, že odborné preskúmanie obsahuje mnohé pochybenia, a napokon tretí žalobný dôvod na porušení práva byť vypočutý a nedostatku odôvodnenia.

27      Po tom, čo sa rozhodne o prípustnosti prvého žalobného návrhu žalobkyne, treba v prvom rade preskúmať tretiu časť druhého žalobného dôvodu a druhú časť tretieho žalobného dôvodu, ktoré sa obe týkajú nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.

 O prípustnosti prvého žalobného návrhu žalobkyne

28      Prvým žalobným návrhom žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd „zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec odvolaciemu výboru na rozhodnutie s tým, že mu nariadi zrušiť napadnuté rozhodnutie a CPVO uloží príkaz vykonať dodatočné preskúmanie na základe článku 57 ods. 3 základného nariadenia“.

29      Treba pripomenúť, že v rámci žaloby podanej na súd Európskej únie proti rozhodnutiu odvolacieho výboru CPVO je CPVO povinný v súlade s článkom 73 ods. 6 základného nariadenia prijať opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku súdu Únie. Z tohto dôvodu neprináleží Všeobecnému súdu, aby ukladal príkazy CPVO, ktorý má vyvodiť dôsledky z výrokovej časti, ako aj z odôvodnenia rozsudku súdu Únie [pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, bod 20 a citovanú judikatúru].

30      Prvý žalobný návrh je preto neprípustný v rozsahu, v akom navrhuje, aby Všeobecný súd vrátil vec odvolaciemu výboru na rozhodnutie s tým, že mu nariadi zrušiť napadnuté rozhodnutie a CPVO uloží príkaz vykonať dodatočné preskúmanie na základe článku 57 ods. 3 základného nariadenia.

 O tretej časti druhého žalobného dôvodu a druhej časti tretieho žalobného dôvodu, ktoré sa zakladajú na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia

31      Žalobkyňa na podporu tretej časti druhého žalobného dôvodu a druhej časti tretieho žalobného dôvodu predovšetkým poukazuje na nedostatok odôvodnenia.

32      V tejto súvislosti žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací výbor nevysvetlil dôvody, pre ktoré na jednej strane nezohľadnil niektoré dôkazy, ktoré mu boli predložené a na základe ktorých bolo možné najmä preukázať, že zjavná žilkovitosť prihlasovanej odrody sa dostatočne jasne odlišuje od žilkovitosti referenčnej odrody, aby ich bolo možné odlíšiť (tretia časť druhého žalobného dôvodu), a na druhej strane dôveroval posúdeniam výskumných pracovníkov skúšobného úradu, a v dôsledku toho neboli zohľadnené odborné dôkazy a posudky znalcov, ktoré predložila na podporu svojho odvolania (druhá časť tretieho žalobného dôvodu).

33      Na úvod treba pripomenúť zásady, ktoré vymedzujú rozsah preskúmania, ktoré je odvolací výbor CPVO povinný vykonať.

34      Po prvé treba pripomenúť, že úloha CPVO sa vyznačuje vedeckou a technickou zložitosťou podmienok preskúmania prihlášok o udelenia práva Spoločenstva, takže tomuto orgánu musí byť pri výkone jeho funkcií priznaná široká miera voľnej úvahy (pozri rozsudok z 19. decembra 2012, Brookfield New Zealand a Elaris/CPVO a Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, bod 50 a citovaná judikatúra). Táto široká miera voľnej úvahy sa predovšetkým vzťahuje na overovanie odlišnosti odrody v zmysle článku 7 ods. 1 základného nariadenia (pozri rozsudok z 8. júna 2017, Schniga/CPVO, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, bod 46 a citovanú judikatúru).

35      CPVO ako orgán Únie však podlieha uplatňovaniu zásady riadnej správy vecí verejných, podľa ktorej má povinnosť starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné skutočnosti v súvislosti s prihláškou o udelenie práva Spoločenstva a zhromaždiť všetky skutkové a právne informácie nevyhnutné na výkon jeho voľnej úvahy. Okrem toho musí zabezpečiť riadny priebeh a efektívnosť konaní, ktoré vedie (pozri rozsudok z 8. júna 2017, Schniga/CPVO, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, bod 47 a citovanú judikatúru).

36      Navyše treba pripomenúť, že článok 76 základného nariadenia upravuje, že „[CPVO] v rámci konania pred ním preskúma z vlastnej iniciatívy skutočnosti v rozsahu, v ktorom spadajú pod skúmania podľa článkov 54 a 55“.

37      Okrem toho Súdny dvor rozhodol, že v zmysle článku 51 nariadenia Komisie (ES) č. 874/2009 zo 17. septembra 2009, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania [základného nariadenia], pokiaľ ide o konanie pred [CPVO] (Ú. v. EÚ L 251, 2009, s. 3), sú ustanovenia týkajúce sa konaní pred CPVO uplatniteľné mutatis mutandis na odvolacie konania (rozsudok z 21. mája 2015, Schräder/CPVO, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, bod 46).

38      Na jednej strane sa tak zásada preskúmania skutočností z vlastnej iniciatívy uplatní aj v konaní pred odvolacím výborom (rozsudok z 21. mája 2015, Schräder/CPVO, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, bod 46). Na druhej strane je samotný odvolací výbor tiež viazaný zásadou riadnej správy vecí verejných, v zmysle ktorej je povinný nestranne a spravodlivo preskúmať všetky podstatné skutkové a právne okolnosti relevantné v prípade, o ktorom rozhoduje [rozsudok z 23. novembra 2017, Aurora/CPVO – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15, EU:T:2017:830, bod 74].

39      Po druhé článok 72 základného nariadenia stanovuje, že odvolací výbor môže vykonávať právomoci úradu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo vrátiť vec uvedenému úradu na ďalšie konanie.

40      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pokiaľ ide o článok 71 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1), ktorého znenie je podobné zneniu článku 72 základného nariadenia, bolo rozhodnuté, že z tohto ustanovenia, ako aj zo štruktúry nariadenia 2017/1001 vyplýva, že odvolací senát na účely rozhodnutia o odvolaní disponuje rovnakými právomocami ako inštancia, ktorá prijala napadnuté rozhodnutie, a jeho preskúmanie sa vzťahuje na celý spor v rozsahu, v akom existuje v čase jeho rozhodovania. Z tohto článku tiež vyplýva, že medzi jednotlivými oddeleniami Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a odvolacím senátom existuje funkčná kontinuita, z ktorej vyplýva, že v rámci preskúmaní, na základe ktorých majú odvolacie senáty prijať rozhodnutia k rozhodnutiam prijatým oddeleniami EUIPO, ktoré rozhodujú ako prvá inštancia, musia svoje rozhodnutia zakladať na všetkých skutkových a právnych okolnostiach, na ktoré účastníci konania poukázali či už v konaní pred oddelením, ktoré rozhodlo v prvom stupni, alebo v konaní o odvolaní [pozri rozsudok z 10. júla 2006, La Baronia de Turis/ÚHVT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, body 56 až 58 a citovanú judikatúru].

41      Súd navyše rozhodol, že pokiaľ ide o rozsah preskúmania, ktoré musí odvolací senát EUIPO vykonať vo vzťahu k rozhodnutiu, voči ktorému bolo podané odvolanie, nezávisí od toho, či účastník konania, ktorý podal odvolanie, uviedol vo vzťahu k tomuto rozhodnutiu špecifický odvolací dôvod, namietal výklad alebo uplatnenie právnych predpisov oddelením EUIPO rozhodujúcim v prvom stupni, alebo posúdenie dôkazu týmto oddelením. I keď teda účastník konania, ktorý podal odvolanie na odvolací senát, neuviedol špecifický odvolací dôvod, odvolací senát je predsa len povinný preskúmať, či by bolo alebo nebolo možné s prihliadnutím na všetky relevantné právne a skutkové dôkazy, ktoré má k dispozícii, právoplatne prijať v čase rozhodovania o odvolaní nové rozhodnutie s rovnakou výrokovou časťou ako rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania [pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, bod 21 a citovanú judikatúru].

42      Treba konštatovať, že vzhľadom na podobnosť ustanovení nariadenia 2017/1001 a základného nariadenia sa na konania, ktoré uplatňuje CPVO, uplatňujú podobné zásady.

43      Po tretie treba pripomenúť, že podľa článku 75 prvej vety základného nariadenia musia byť rozhodnutia CPVO odôvodnené. Takto stanovená povinnosť odôvodnenia má rovnaký rozsah ako povinnosť zakotvená v článku 296 ZFEÚ a jej cieľom je jednak oboznámiť dotknuté osoby s dôvodmi prijatých opatrení, aby mohli chrániť svoje práva, a jednak umožniť súdu Únie preskúmať zákonnosť rozhodnutia [pozri rozsudok z 23. februára 2018, Schniga/CPVO (Gala Schnico), T‑445/16, EU:T:2018:95, bod 27 a citovanú judikatúru].

44      Povinnosť odôvodnenia môže byť splnená bez toho, aby bolo potrebné výslovne a obsiahle odpovedať na všetky tvrdenia predložené odvolateľom, pokiaľ CPVO uvedie všetky skutkové okolnosti a právne úvahy, ktoré majú v rámci štruktúry rozhodnutia zásadný význam (pozri rozsudok z 23. februára 2018, Gala Schnico, T‑445/16, EU:T:2018:95, bod 28 a citovanú judikatúru).

45      V prejednávanej veci je nutné vopred pripomenúť, že otázka, či je predovšetkým splnená podmienka odlišnosti, sa posudzuje v rámci odborného preskúmania, ktoré sa má podľa článku 56 základného nariadenia uplatňovať v súlade so zásadami testovania vydanými správnou radou CPVO a pokynmi vydanými CPVO. Tieto zásady testovania opisujú najmä rastlinný materiál požadovaný na odborné preskúmanie, metódy, ktoré majú byť použité, námietky, ktoré môžu byť vznesené, ako aj tabuľku znakov, ktoré majú byť testované.

46      Samotný protokol CPVO‑TP/14/2 popisuje odborné postupy, podľa ktorých sa má postupovať v súlade so základným nariadením.

47      Podľa bodu III.5 posledného odseku protokolu CPVO‑TP/14/2 sa musia charakteristiky ovocia skúmať v čase dozretia potraviny, ktorá podľa bodu Ad 57 uvedeného protokolu predstavuje „obdobie, počas ktorého ovocie nadobudne optimálnu farbu, tuhosť, štruktúru, vôňu a chuť na konzumáciu“. Podľa druhu ovocia môže toto obdobie nastať priamo po zbere úrody zo stromu (napr. pri skorých odrodách) alebo po uskladnení alebo balení (napr. pri neskorých odrodách). Samotný čas zberu je pritom v súlade s bodom Ad 56 toho istého protokolu definovaný ako „optimálny čas zberu úrody na dosiahnutie ovocia v maximálnej kondícii na konzumáciu“.

48      Pre neskorú odrodu, o akú ide v prejednávanej veci, treba teda na účely správneho posúdenia odlišnosti medzi prihlasovanou a referenčnou odrodou jednak uskutočniť zber ovocia jednotlivých odrôd v optimálnom čase na získanie ovocia v maximálnej kondícii na konzumáciu a jednak preskúmať charakteristiky ovocia v čase dozretia potraviny, teda keď dosiahnu optimálnu farbu, tuhosť, štruktúru, vôňu a chuť na konzumáciu.

49      Z toho vyplýva, že ak by k zberu úrody došlo v čase, ktorý neumožňuje dosiahnutie optimálnej farby, tuhosti, štruktúry, vône a chuti ovocia, a skúmanie vlastnosti by sa uskutočnilo v čase, keď ovocie nedozrelo na potravinu, bolo by nutné konštatovať, že podmienky týkajúce sa času zberu úrody a času dozretia na potravinu neboli splnené, čo by v dôsledku toho bránilo správnemu porovnávaciemu posúdeniu prihlasovanej a referenčnej odrody.

50      V prejednávanej veci nemožno vylúčiť, že kritiky vyjadrené žalobkyňou v danej veci v súvislosti s údajným nedostatkom splnenia podmienok protokolu týkajúcich sa času zberu a času dozretia na potravinu by mohli mať v prípade, ak by sa preukázali, vplyv na otázku, či posúdenie odlišnosti bolo vykonané v súlade s protokolom. Odvolaciemu výboru preto prináleží, aby o nich rozhodol, keďže tieto úvahy totiž majú v štruktúre rozhodnutia zásadný význam, ktorý má odvolací výbor prijať po ukončení preskúmania, ktoré má vykonať v súlade so zásadami pripomenutými v bodoch 34 až 42 vyššie.

51      V odpovedi na tvrdenia predložené žalobkyňou proti posúdeniam GEVES, pokiaľ ide jednak o deň zberu a úvahy týkajúce sa ukazovateľa poklesu škrobu a jednak o deň dozretia potraviny, je pritom potrebné konštatovať, že odvolací výbor (pozri bod 21 vyššie) po prvé konštatoval, že uplatniteľné podmienky boli bezpochyby definované nejasne, ale že zastáva názor, že boli „uplatnené“, a po druhé uviedol, že dôveruje záverom znalcov, pričom však nijakým spôsobom nevysvetlil, prečo odborné tvrdenia a dôkazy, konkrétne znalecké posudky, ktoré predložila žalobkyňa, neboli relevantné, a museli byť preto zamietnuté.

52      Napadnuté rozhodnutie teda jasne a jednoznačne neuvádza dôvody odvolacieho výboru, ktoré ho viedli k tomu, aby sa opieral o nejasné závery GEVES a zamietol argumentáciu uvádzanú žalobkyňou.

53      V tejto súvislosti treba okrem iného uviesť, že pokiaľ ide o referenčnú odrodu, tabuľka, ktorú vytvorila GEVES na podporu svojej správy z preskúmania (pozri bod 17 vyššie), v súvislosti s rokom 2012 neuvádza nijaký údaj týkajúci sa jednak ukazovateľa poklesu škrobu, pričom samotný CPVO uznal, že ide o rozhodujúcu podmienku, a jednak tuhosti, kyslosti a refraktometrického ukazovateľa.

54      Nijaké vysvetlenie, ktoré by svojou povahou umožnilo porozumieť tomu, prečo tieto skutočnosti neboli uvedené, nebolo predložené ani zo strany CPVO, ktorému bola v tejto súvislosti položená otázka na pojednávaní.

55      Platí to aj v prípade, pokiaľ ide o presný deň, kedy CPVO uskutočnilo preskúmania týkajúce sa charakteristík ovocia, ktoré dosiahlo zrelosť, pre mutácie Braeburn, ktorý nie je uvedený v správe GEVES a ktorý CPVO neumožnil objasniť Všeobecnému súdu na pojednávaní.

56      Je preto potrebné konštatovať, že odôvodnenie, ktoré viedlo odvolací výbor k zamietnutiu tvrdení uvádzaných žalobkyňou, má toľko nedostatkov, že je nutné dospieť k záveru, že odôvodnenie sporného rozhodnutia chýba alebo že je prinajmenšom nedostatočné.

57      V dôsledku toho treba vyhovieť tretej časti druhého žalobného dôvodu a druhej časti tretieho žalobného dôvodu, ktoré sa zakladajú na porušení povinnosti odôvodnenia zakotvenej v článku 75 základného nariadenia, a preto treba zrušiť napadnuté rozhodnutie, pričom nie je potrebné rozhodnúť o ostatných častiach uvádzaných na podporu druhého a tretieho žalobného dôvodu ani o prvom žalobnom dôvode.

 O trovách

58      Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže CPVO neuspel v podstatnej časti svojich návrhoch, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom žalobkyne.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)

rozhodol takto:

1.      Rozhodnutie odvolacieho výboru Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) z 15. decembra 2015 (vec A 001/2015) týkajúce sa prihlášky o udelenie práva Spoločenstva k odrode rastliny Braeburn 78 sa zrušuje.

2.      V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.      CPVO je povinný nahradiť trovy konania.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. februára 2019.

Podpisy


* Jazyk konania: nemčina.