Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 юни 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-56/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Иск за обезщетение - Достъп на администрацията до служебното жилище на длъжностно лице - Зачитане на жилището и на личния живот)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представители: адв. G. Cipressa, впоследствие адв. G. Cipressa и адв. L. Mansullo, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя с предмет, от една страна, обезщетение за вредите, претърпени поради факта, че на 8 април 2002 г. служители на Комисията са влезли в служебното му жилище в Луанда и от друга страна - предаване на копията от направените по този повод снимки и унищожаването на всички документи, свързани с това събитие

Диспозитив

Осъжда Европейската комисия да заплати на г-н Marcuccio сумата от 5 000 EUR.

Отменя Решението от 11 септември 2008 г. на Европейската комисия, в частта в която отхвърля искането на г-н Marcuccio от 24 април 2008 г. за изпращане и унищожаване на снимките и за съобщаване на информация относно това унищожаване.

Отхвърля жалбата в останалата й част.

Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски и една четвърт от съдебните разноски на г-н Marcuccio.

Г-н Marcuccio понася три четвърти от направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 205, 29.8.2009 г., стр. 48.