Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Letland) op 13 april 2015 – Strafzaak tegen Aleksandrs Ranks en Jurijs Vasiļevičs

(Zaak C-166/15)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Partijen in het hoofdgeding

Verdachten: Aleksandrs Ranks en Jurijs Vasiļevičs

Andere partijen: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra en Microsoft Corporation

Prejudiciële vragen

1)    Kan een persoon die een van een „tweedehands” licentie voorzien computerprogramma heeft verkregen op een cd-rom die niet origineel is, maar werkt en door niemand anders wordt gebruikt, zich uit hoofde van artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 van het Europees Parlement en de Raad1 beroepen op het verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een exemplaar (kopie) van het computerprogramma, dat de eerste verkrijger van de rechthebbende met de originele cd-rom, die evenwel beschadigd is, heeft verkregen, wanneer de eerste verkrijger zijn exemplaar (kopie) heeft gewist of niet meer gebruikt?

2)    Zo ja, mag een persoon die zich kan beroepen op het verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van een exemplaar (kopie) van het computerprogramma, dan overeenkomstig artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2009/24 dat computerprogramma aan een derde persoon doorverkopen op een cd-rom die niet origineel is?

____________

1 Richtlijn 2009/24/EG van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 111, blz. 16).